Ľudia, ktorí bránia právo na interrupciu a zdravotníčky potrebujú účinnú ochranu pred prenasledovaním


TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
24. NOVEMBRA 2023

Ľudia, ktorí bránia právo na interrupciu a poskytujú základné zdravotné služby súvisiace s interrupčnou, pointerrupčnou a popotratovou starostlivosťou, čelia stigmatizácii, zastrašovaniu, útokom a nespravodlivému stíhaniu. Amnesty International vo svojej novej výskumnej správe upozorňuje, že toto prenasledovanie im čoraz viac sťažuje prácu a ohrozuje ich práva.

Správa s názvom Nezastaviteľné hnutie: Globálna výzva na uznanie a ochranu ľudí, ktorí bránia právo na interrupciu odhaľuje, koľko zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok, aktivistiek, advokátov a asistentiek na celom svete čelí zneužívaniu, zatýkaniu, trestnému stíhaniu a väzneniu za podporu práva žien, dievčat a všetkých ľudí, ktorí môžu otehotnieť, na prístup k interrupcii. Takéto prostredie prevláda aj v krajinách, kde zákon interrupcie čiastočne povoľuje. Stigmatizácia a zastrašovanie všetkých osôb, ktoré obraňujú prístup k interrupcii, má paralyzujúci účinok. Títo ľudia žijú v neustálom strachu z napadnutia a trestného stíhania za poskytovanie interrupčnej starostlivosti, či už je legálna, alebo nie je. Ich prenasledovanie zároveň vytvára veľké všetky osoby, ktoré potrebujú interrupčnú starostlivosť – najmä tie z najviac marginalizovaných skupín.

Právo na interrupciu nie je otázkou názoru

„Právo na interrupciu nie je názor. Je to záležitosť medzinárodných štandardov a medzinárodných právnych noriem. Je to právo, ktoré sa opiera o mnohé iné ľudské práva vrátane práva na telesnú a duševnú integritu, práva na zdravie a práva nebyť nezákonne a svojvoľne usmrtený či usmrtená následkom odopierania bezpečných služieb. Právo na interrupciu je nevyhnutné pre dôstojnosť všetkých žien a dievčat a všetkých osôb, ktoré môžu otehotnieť. Ľudia, ktorí bránia a umožňujú výkon tohto práva, si zaslúžia našu úctu a ochranu. Napriek tomu mnohé štáty na celom svete pokračujú v politike nadmernej regulácie a kriminalizácie [interrupcií], ktorá vytvára nepriateľské, dokonca nebezpečné prostredie pre obrancov a obrankyne práva na interrupciu,“ povedala Agnès Callamard, generálna tajomníčka Amnesty International.

Callamard taktiež zdôraznila, že protiinterrupčná rétorika, politika a zákony sa používajú ako zbraň proti zdravotníckemu personálu a obrankyniam práva na interrupciu. „Práva ľudí, ktorí bránia právo na interrupciu, sú pod neustálym útokom. Títo ľudia čelia stigmatizácii, napádaniu, diskriminácii, kriminalizácii, väzneniu, dokonca vraždám. Pritom ich ľudské právo pracovať bez strachu. Majú právo poskytovať základné zdravotné služby bez toho, aby ich za to niekto ohrozoval. Ochranu a rešpekt si zaslúži aj ich právo vykonávať svoju odbornú prácu bez diskriminácie,uviedla Callamard.

Protest za reprodukčné práva, 28. septembra 2022, El Salvador, foto: Kellys Portillo/APHOTOGRAFIA/Getty Images

Útokom čelia osamotene, bez toho, aby sa ich niekto účinne zastal

Zatiaľ čo napredujú progresívne reformy interrupčného zákona, zároveň silnejú aj regresívne snahy o obmedzenie prístupu k interrupcii. Tieto snahy o obmedzovanie práv využívajú šírenie dezinformácií a škodlivých naratívov prostredníctvom očierňujúcich kampaní. Tie si uzurpujú verejný diskurz a agitujú proti právu na interrupciu a proti ľuďom, ktorí ho bránia. Situáciu komentovala aj Sarah Shaw, vedúca advokačného oddelenia medzinárodnej mimovládnej organizácie MSI Reproductive Choices.

„Mnohí poskytovatelia sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti už majú pocit, že obťažovanie a obmedzovanie ich práv je súčasťou ich práce. Nemôžeme však dovoliť, aby sa to stalo novou normou. Už toho bolo dosť. Je načase uznať poskytovateľov a poskytovateľky interrupcií za obrancov a obrankyne ľudských práv. Je potrebné zastať sa ľudí, ktorí nasadzujú svoje životy, aby iným umožnili voľbu, povedala Sarah Shaw

Nová výskumná správa Amnesty International vychádza z takmer 50 rozhovorov s obrancami a obrankyňami práv na interrupciu z celého sveta. Správa obsahuje príbehy a informácie, o ktoré sa podelili aktivistky a organizácie pôsobiace v prvej línii. Dokument odráža obavy, ktoré vyjadrili svetové zdravotnícke organizácie vo svojej minuloročnej výzve na ochranu týchto obrancov a obrankýň ľudských práv.

Respondenti a respondentky, najmä z radov zdravotníckeho personálu, vysvetlili, že sa často cítia osamotene a bez podpory. Ich prácu často neuznávajú a pracovníci či pracovníčky sa obávajú hrozby kriminalizácie, obťažovania, stigmatizácie, vyhrážok a násilia, ako aj ostrakizácie a osobného vyhorenia. Niektorí zdravotnícki pracovníci a pracovníčky zistili, že došlo k úniku informácií a na internete sú zverejnené ich osobné údaje. Niektorí nemajú istotu, že sa z práce bezpečne vrátia domov.

Napríklad:

  • Venezuelskú učiteľku a obrankyňu ľudských práv Vannesu Rosales stíhali za to, že pomohla žene a jej 13-ročnej dcére dostať sa k interrupcii.
  • V Poľsku Justynu Wydrzyńskú, členku organizácií Abortion Without Borders a Abortion Dream Team, odsúdili za to, že začiatkom tohto roka pomohla žene dostať sa k interrupčným tabletkám – bezpečnému spôsobu ukončenia tehotenstva.
  • Obranca sexuálnych a reprodukčných práv v Ghane uviedol, že poskytovatelia zdravotných služieb zažili fyzické násilie a verejné hanobenie zo strany verejnosti za to, že informovali ľudí o antikoncepcii.

„Násilie páchané na poskytovateľoch sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti v prvej línii stále neprestáva. Je najvyšší čas vypočuť volanie našich obrancov v prvej línii, ich skúsenosti a obavy,“ povedal Alvaro Bermejo, generálny riaditeľ Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo.

„Úrady zasadzujúce sa proti právu na interrupciu na celom svete naďalej používajú stigmatizáciu, strach a nenávistné prejavy proti ľuďom, ktorí hľadajú či poskytujú súvisiace zdravotné služby. My ako inštitucionálni zástancovia sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv sa zaväzujeme k tomu, že sa odvahou vyrovnáme našim obrancom a obrankyniam ľudských práv v prvej línii.“

Justyna Wydrzyńska a Abortion Dream Team

Uviazli v konflikte medzi zákonom a profesionálnym i etickým imperatívom

Kriminalizácia interrupcií je najvýznamnejším faktorom nárastu počtu nebezpečných prerušení tehotenstva. Podľa odhadov sa každý rok na svete vykoná až 35 miliónov nebezpečných interrupcií. Znamená to, že zdravotnícky personál sa neustále dostáva do konfliktu medzi etickou a profesionálnou povinnosťou poskytovať najlepšiu dostupnú starostlivosť a trestnou zodpovednosťou, ak nedodržiava škodlivé zákony.

„Interrupcia je základná zdravotná starostlivosť. Napriek tomu ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bežne čelíme diskriminácii a násiliu. To všetko len preto, že vykonávame svoju prácu,“ povedala Dr. Anne-Beatrice Kihara, prezidentka Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO).

„Reštriktívne interrupčné zákony a postoje spôsobujú škody. Vytvárajú nepriateľské prostredie, ktoré živí stigmatizáciu súvisiacu s interrupciami. Poskytovateľov a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti, ako aj osoby, ktoré vyhľadávajú interrupčnú zdravotnú starostlivosť, takéto prostredie vykresľuje ako zločincov. Všetci a všetky, žiaľ, poznáme kolegov a kolegyne, ktoré bojovali s očierňovaním, blokovaním profesionálnej dráhy, zastrašovaním, fyzickými útokmi, väznením. V najextrémnejších prípadoch sa poskytovatelia a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti dokonca stali obeťami vrážd,“ uviedla Anne-Beatrice Kihara.

Ohrozené sú aj pôrodné asistentky, hoci sú dôveryhodnými zdravotníckymi pracovníčkami, na ktoré sa ženy v tehotenstve obracajú so žiadosťou o pomoc, či už v osobnom prostredí, v komunitách, alebo na klinikách a v nemocniciach.

„K povinnostiam pôrodnej asistentky patrí podpora prístupu k interrupčnej starostlivosti a presadzovanie práva na slobodné rozhodovanie o [vlastnom] reprodukčnom zdraví,“ povedala Sally Pairman, výkonná riaditeľka Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek. „Pôrodné asistentky nemôžu byť vystavené neprimeranému riziku, násiliu, porušovaniu práv alebo osobnej ujme za to, že vykonávajú svoju prácu. Štátne a zdravotnícke orgány majú povinnosť zabezpečiť ochranu všetkých zdravotníckych pracovníkov vrátane pôrodných asistentiek,“ uviedla Sally Pairman.

Uznanie práce obrankýň ľudských práv žien

„Ľudia, ktorí bránia právo na interrupciu, zabezpečujú a umožňujú prístup k základným zdravotným službám. Je neprijateľné, aby pri tom čelili ohrozeniu. Štáty a orgány ich musia chrániť a umožniť im vykonávanie svojej profesie bez represálií,“ povedala Agnès Callamard.

„V Amnesty International v rámci svojej globálnej kampane vyzývame štáty na celom svete, aby si plnili povinnosť chrániť právo na univerzálne dostupnú bezpečnú a legálnu interrupciu. Okrem toho ich vyzývame, aby rešpektovali a chránili práva všetkých ľudí, ktorí toto ľudské právo na interrupciu bránia,“ zdôraznila Callamard.

Amnesty International vyzýva štáty, aby uznali, že úloha obrankýň ľudských práv žien, ktoré svojou prácou presadzujú prístup k bezpečnému prerušeniu tehotenstva, je legitímna a neoddeliteľná od podpory a realizácie sexuálnych a reprodukčných práv. Amnesty zároveň vyzýva štáty, aby zabezpečili, že tieto obrankyne a obrancovia ľudských práv nebudú čeliť kriminalizácii, zastrašovaniu ani útokom. Okrem toho musí byť voči osobám a organizáciám, ktoré ich napádajú, vyvodená spravodlivosť.

Naliehavú potrebu zabezpečiť pre obrankyne a obrancov ľudských práv žien ochranu a plnú podporu na pracovisku dosvedčujú aj slová Guillerma Ortíza, pôrodníka zo Salvádoru zapojeného do advokačných aktivít organizácie Ipas, ktorá bráni právo na interrupciu. „Som presvedčený, že je dôležité, aby lekári a lekárky sprístupnili interrupcie v krajinách s reštriktívnymi zákonmi. Práve my poskytujeme starostlivosť najchudobnejším ženám, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že [odopretím starostlivosti] utrpia ujmu. Sme v čele zdravotnej starostlivosti a musíme byť súčasťou hnutia za bezpečný prístup k interrupcii. Inerrupcia je zdravotná starostlivosť,uviedol Ortíz.

Zistite viac o našej práci