Parlamentný hon na čarodejnice

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL 
26. APRÍLA 2024

Aprílová schôdza NR SR doposiaľ priniesla aj návrhy zákonov, ktoré môžu zhoršiť ľudskoprávnu situáciu na Slovensku.  Pokračovanie útokov na práva transrodových ľudí a mimovládne organizácie v podobe hanebných návrhov zákonov musia poslanci a poslankyne NR SR jednoznačne odmietnuť. Zároveň, Vláda SR schválila zákon, ktorý zvýši politickú kontrolu RTVS. Amnesty International vyzýva NR SR a Vládu SR, aby pri svojich rozhodnutiach prísne dbali na dodržiavanie princípov a ochranu právneho štátu, slobodu združovania a prejavu, právo na informácie a právo na ochranu pred diskrimináciou.

Mimovládne organizácie so zahraničnou podporou: Šikana neziskoviek podľa vzoru Maďarska

Návrh na zmenu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby zavádza rozličné nové povinnosti pre mimovládne organizácie (občianske združenia a pod.). Je zrejmé, že navrhovatelia z radov koalície sa inšpirovali obdobným zákonom v Maďarsku, o ktorom Súdny dvor EÚ rozhodol, že je v rozpore s právom EÚ a Chartou základných práv EÚ.

Napriek ošúchaným výhovorkám, že jeho účelom je zvýšiť transparentnosť, skutočný zámer návrhu je zrejmý: stigmatizovať, diskreditovať a zastrašiť mimovládne organizácie.

Tento poslanecký návrh považujeme za nerozumný a neopodstatnený frontálny útok na fungovanie a existenciu mimovládnych organizácií. Nezmyselné byrokratické a finančné zaťaženie, ktoré novela prinesie, v kombinácii so stigmatizáciou, môže byť pre mnohé organizácie fatálne. Aj tie, ktoré vydržia, môžu čeliť ďalšej démonizácii a bezbrehej šikane zo strany ministerstva vnútra pod hrozbou ich zrušenia.

„Vyzývame poslancov a poslankyne NR SR, aby návrh zákona odmietli. Občianska spoločnosť a občianske organizácie rozličného zamerania sú neoceniteľným a nenahraditeľným prínosom pre každý štát a inak to nie je ani na Slovensku. Národná rada a aj Vláda SR by mali namiesto démonizácie mimovládnych organizácií a navrhovania stigmatizujúcich zákonov venovať kapacity na konštruktívny a zmysluplný dialóg s občianskou spoločnosťou a na podporu prostredia, v ktorom sú práva na slobodu prejavu, zhromažďovanie a združovanie chránené a rešpektované v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska.

V situácii, keď sa v NR SR prerokúvajú, respektíve budú prerokúvať zámery evidentne motivované snahou umlčať akékoľvek kritické hlasy, musíme sa pýtať, čo príde potom. Kriminalizácia mimovládnych organizácií, väznenie aktivistov a aktivistiek či zákazy médií?“ povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko.

Útoky na práva transrodových ľudí v NR SR pokračujú

Časť poslancov a poslankýň NR pokračuje v snahe obmedziť prístup k právnym tranzíciám (čiže úradnej zmene rodu). Po minuloročnom neúspešnom pokuse zmeniť zákon o rodnom čísle sa dvojica poslancov opätovne pokúša do zákona  pridať podmienku, aby k zmene rodu (v zákone používaný pojem pohlavie) mohlo dôjsť len „na základe genetického testu preukazujúceho správne určenie pohlavia osoby“.

Ako sme uviedli aj v analýze podobného návrhu z minulého roka, chromozómy sú len jedným z faktorov určujúcich biologické pohlavie, pri úradnej zmene rodu (ktorá je na Slovensku v rozpore medzinárodným právom stále podmienená medicínskou tranzíciou), však musíme brať do úvahy nielen biologické faktory, ale predovšetkým rodovú identitu, ktorú chráni aj medzinárodné právo.

„Nikto nepotrebuje podstúpiť genetický test na to, aby dokázal povedať, kým je. Keby aj genetický test dokázal spoľahlivo určiť biologické pohlavie, čo nedokáže, vyžadovať od transrodových osôb genetický test by bolo flagrantným porušením ich ľudských práv. V kontexte nedávneho rozhodnutia ministerstva zdravotníctva, ktoré s účinnosťou od 3. apríla 2024 zrušilo Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom, čím nepochopiteľne vyšlo v ústrety dlhodobým antiľudskoprávnym tlakom, je jasné, že opakovaná snaha novelizovať Zákon o rodnom čísle je súčasťou dlhodobého kvírnegatívneho nastavenia parlamentu.

Poslanci a poslankyne si musia uvedomiť, že ich povinnosťou je zlepšovať ľudskoprávnu situáciu v krajine a chrániť práva všetkých ľudí na Slovensku, bez ohľadu na to, čo si myslia o ich identite alebo osobnom živote. Rozhodnutie schváliť zmenu Zákona o rodnom čísle by bolo, rovnako ako zrušenie Štandardného postupu a Odborného usmernenia*, neodborným a hanebným krokom a mimoriadnym ľudskoprávnym zlyhaním. Amnesty International vyzýva poslancov a poslankyne, aby hlasovali proti tomuto neodbornému návrhu zákona a okamžite zastavili útoky na práva LGBTI+ ľudí,“ uviedla Daniela Mužíková z Amnesty International Slovensko.

Zásah proti RTVS je krokom vpred k neinformovanej spoločnosti

Z vyjadrení ministerky kultúry a predsedu vlády je zrejmé, že primárnym zámerom návrhu je posilnenie politickej kontroly nad verejnoprávnymi médiami, spôsobom, ktorý veľmi pripomína niečo, čo sme už mohli vidieť v Poľsku a Maďarsku. Kontrola informácií, ktoré poskytujú médiá, je významný krokom vpred na ceste k budovaniu neslobodnej neinformovanej spoločnosti obmedzujúcej slobodu prejavu a právo na informácie.

„Z návrhu vyplýva, že hrozí vyššia politizácia vedenia RTVS, respektíve STVR, pretože na voľbu vedenia bude mať výraznejší vplyv jedna politická strana, a to tá, ktorá bude mať na starosti rezort kultúry. Vietor by mal fúkať presne opačným smerom. Novela zákona, nie nový návrh zákona, by mala smerovať k depolitizovanej voľbe vedenia, nezávislej na ministerstve aj parlamente. Znepokojenie vyvoláva aj finančná závislosť od štátneho rozpočtu. Mal by byť vytvorený štandardizovaný mechanizmus financovania RTVS, ktorý by zabezpečil stabilné, adekvátne, predvídateľné a od politických vplyvov nezávislé financovanie,“ povedal Rado Sloboda.

______________________________

*Odborné usmernenie Ministra zdravotníctva SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike bolo pôvodne prijaté v apríli 2022, následne opakovane zrušené a znovu prijaté, pričom v súčasnosti Odborné usmernenie nie je v platnosti.

Viac noviniek