Najvyšší súd Južnej Kórei má rozhodnúť v kľúčovom prípade pre LGBTI páry

VYJADRENIE AMNESTY INTERNATIONAL
5. FEBRUÁRA 2024

Amnesty International predložila Najvyššiemu súdu Južnej Kórey podanie amicus curiae (ako tzv. priateľ súdu*). Podanie sa týka kľúčového prípadu, resp. blížiaceho sa rozsudku, o právach párov rovnakého pohlavia v krajine. Najvyšší súd má rozhodnúť o tom, či má Kim Yong-min, resp. jeho partner rovnakého pohlavia So Seong-wook, nárok na verejné zdravotné poistenie ako závislá osoba partnera resp. partnerky rovnakého pohlavia rovnako, ako je to v prípade heterosexuálnych párov.

Vyšší súd Kórejskej republiky rozhodol vo februári 2023 v prelomovom prípade v prospech žalujúcej strany. Kim Yong-min ako prvý človek žijúci v páre rovnakého pohlavia v Južnej Kórei zaregistroval do systému Národnej zdravotnej poisťovne (NHIS) svojho partnera So Seong-wooka ako závislú osobu. Súd rozhodol, že zákonná definícia rodiny neobmedzuje poistenie v rámci štátneho systému zdravotného poistenia. Odopretie tohto práva párom rovnakého pohlavia teda súd považuje za diskriminačné, pretože porušuje zásadu rovnosti.

Súd nariadil NHIS obnoviť poistenie pre partnerov, resp. partnerky žijúce vo vzťahu s človekom rovnakého pohlavia. Poisťovňa sa proti rozhodnutiu odvolala na Najvyšší súd, ktorý by mal vo veci rozhodnúť už čoskoro.

Diskriminačná prax poisťovne je v rozpore s medzinárodným právom

Regionálny výskumník Amnesty International pre východnú Áziu Boram Jang uviedol, že „uprieť párom rovnakého pohlavia práva, ktoré páry opačného pohlavia požívajú, je jednoznačne diskriminačné. Južná Kórea musí rešpektovať rovnosť, rozmanitosť a inkluzívnosť. Krajina musí zabezpečiť, aby každý LGBTI+ jednotlivec v krajine mal rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnej podpore. Podľa medzinárodného práva a noriem má Južná Kórea povinnosť [za každých okolností] chrániť jednotlivcov a jednotlivkyne pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie. To sa týka aj prístupu k zdravotnej starostlivosti a dávkam sociálneho zabezpečenia.“

Už 35 krajín na celom svete legalizovalo manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Južná Kórea zatiaľ manželstvá ani iný druh občianskeho zväzku osôb rovnakého pohlavia zatiaľ nelegalizovala.

Kórejské orgány musia dodržiavať medzinárodné právo

Amnesty International v podaní amicus curiae poukazuje na relevantné medzinárodné a regionálne právo a normy. Najvyšší súd by mal tieto normy zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či odmietnutie statusu závislej osoby parnterom, resp. partnerkám, vo vzťahu osôb rovnakého pohlavia, porušuje právo na rovnosť a nediskrimináciu.

„Všetky orgány v Južnej Kórei majú povinnosť garantovať a chrániť práva zakotvené v medzinárodných ľudskoprávnych dohovoroch, ku ktorých dodržiavaniu sa krajina zaviazala. Tieto povinnosti sú záväzné pre štát vrátane všetkých zložiek štátnej moci – výkonnej, zákonodarnej aj súdnej. Ako potvrdzuje medzinárodné právo a rozsudky z súdov iných jurisdikcií, akákoľvek diskriminácia jednotlivcov v spoločnosti má vplyv na nás všetkých,“ doplnil Jang.

So Seong-wook a jeho partner Kim Yong-min spĺňajú podmienky na poberanie príspevkov zdravotného poistenia

Na zdravotnú starostlivosť, ktorú v Južnej Kórei poskytuje systém systém verejného poistenia NHIS, má vo všeobecnosti nárok každý obyvateľ či obyvateľka krajiny. Článok 5(2)-1 Zákona o národnom zdravotnom poistení kategorizuje manžela/ku poisteného zamestnanca/kyne ako závislú osobu. Zákon o poistení nedefinuje pojem manžel/ka. Pre účely poistenia tento pojem zahŕňa de facto manželské vzťahy v súlade s internými usmerneniami NHIS. Manžel/manželka poistenca je oslobodený/á od platenia príspevkov na zdravotné poistenie.

So Seong-wook a Kim Yong-min v máji 2019 usporiadali svadobný obrad, aby verejne deklarovali svoj vzťah. Vo februári 2020 Seong-wook úspešne zaregistroval svojho partnera Kima Yong-mina ako závislú osobu. Po tom, ako príbeh vzbudil pozornosť médií, NHIS vyhlásila registráciu za omyl. V októbri 2020 poisťovňa zrušila Seong-wookovi status závislej osoby. NHIS následne požiadala Kim Yong-mina, aby vrátil dávky, ktoré Seong-wook poberal počas obdobia, v ktorom ho považovali za závislú osobu.

Vývoj na súde

So Seong-wook pre odobratie statusu závislej osoby jeho partnerovi inicioval adminstratívnu žalobu proti NHIS. Správny súd v Soule dňa 7. januára 2022 rozhodol v prospech NHIS. Rozsudok odôvodnil tým, že vzťahy osôb rovnakého pohlavia nie sú pred zákonom rovné ich heterosexuálnym ekvivalentom.

Seong-wook sa voči rozsudku odvolal a 21. februára 2023 Vyššý súd zrušil rozhodnutie správneho súdu a rozhodol v prospech žalujúcej strany. Vyšší súd usúdil, že odmietnutie partnerského poistenia párom rovnakého pohlavia tieto páry diskriminuje. Toto rozhodnutie predstavuje významný krok k dosiahnutiu rovnosti manželstiev v Južnej Kórei.

NHIS sa proti rozsudku odvolala. O odvolaní by mal v blízkej dobe rozhodnúť Najvyšší súd.

Vysvetlivky:
*Referuje k podaniu na súd od tretej strany, ktorá nie je personálne zasiahnutá alebo účastná v konaní, ku ktorému podnet podáva, ale pojednávanie a rozsudok sú predmetom jej záujmu.

Zistite viac o našej práci