Namiesto posilnenia ochrany pred násilím vláda SR prejavila cynizmus 

VYJADRENIE AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
14. FEBRUÁRA 2024

Vo štvrtok 8. februára 2024 schválili poslanci a poslankyne NR SR novelu Trestného zákona, ktorá skracuje premlčacie doby za zločiny znásilnenia a sexuálneho zneužívania. K zmene došlo v skrátenom legislatívnom konaní a bez možnosti širšej odbornej diskusie o dôsledkoch a škodlivosti tejto zmeny. 

Amnesty International Slovensko sa pripojila k stanovisku, v ktorom odborné a ľudskoprávne organizácie venujúce sa pomoci preživším sexualizovaného násilia vyjadrili hlboké znepokojenie nad týmto bezprecedentným krokom a v ktorom zdôvodňujú, prečo je nesprávny a ohrozujúci. 

Slovenská republika dlhodobo zlyháva pri ochrane populácie pred násilím

Slovenská republika pritom dlhodobo zlyháva pri ochrane obyvateľstva pred sexualizovaným a rodovo podmieneným násilím, dôsledkom čoho sú stovky nahlásených a tisíce nenahlásených prípadov znásilnenia a sexualizovaného násilia, ku ktorým na Slovensku ročne dochádza. 

Realita ľudí, predovšetkým žien, v našej krajine je plná obáv z ohrozenia ich bezpečia a fyzickej autonómie. Odborníctvo v oblasti prevencie a pomoci preživším sexualizovaného násilia na to upozornilo už mnohokrát a evidentne to ešte mnohokrát bude musieť zopakovať: príčinami sexualizovaného násilia sú hlboko zakorenená rodová nerovnosť, nefunkčný systém prevencie a nahlasovania, neexistujúce vzdelávanie o sexualite a vzťahoch, ako aj nezodpovedné vyjadrenia verejne činných osôb. Zodpovedné úrady pritom nepodnikajú žiadne kroky smerom k zlepšeniu situácie, práve naopak. 

Zmena definície znásilnenia z novely Trestného zákona nakoniec vypadla

Slovensko odmietlo Istanbulský dohovor, pretože NR SR nedokázala pomenovať existujúci stav rodovej nerovnosti a odsúdiť ho. Náš parlament nebol schopný narušiť škodlivý status quo a začať proces zmeny k účinnejšej ochrane pred rodovo podmieneným a sexualizovaným násilím. 

V uplynulých dvoch rokoch prebiehala široká diskusia o potrebe zmeny definície znásilnenia na takú, ktorá bude založená na absencii súhlasu so sexuálnymi aktivitami všetkých zúčastnených osôb. Takáto definícia bola súčasťou jednej z pripravovaných noviel Trestného zákona, prešla aj medzirezortným pripomienkovým konaním a podpísali sa za ňu tisícky ľudí a desiatky odborníčok a odborníkov. Zastavila ju zmena na poste ministra spravodlivosti v septembri 2022 a do parlamentu sa prácne formulovaná a odborne pripravená zmena definície znásilnenia nakoniec nedostala. 

V prijatej novele Trestného zákona sa zmena definície znásilnenia vôbec nenachádza. Naproti tomu novela zavádza bezprecedentné skrátenie premlčacích dôb, ktoré nemá obdobu v žiadnej z krajín, na ktorú sa jej autorstvo odvoláva. Vláda musí prestať prehlbovať dlhodobo nepriaznivý stav a postaviť sa za ochranu obyvateľstva pred násilím a znásilnením. 

Zistite viac o našej práci