Neriešenie diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní je v kolízii s Európskym súdnym dvorom

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
09. mája 2023

Národná rada SR dnes schválila novelu školského zákona, ktorá neobsahuje opatrenia na riešenie diskriminácie rómskych detí. Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko, v reakcii na výsledok hlasovania povedal: 

„Národná rada SR práve premrhala kľúčovú šancu na nápravu nezákonnej segregácie rómskych detí. Skutočnosť, že Slovensko neprijalo takú novelu, ktorá by sa zamerala na zabránenie systematickej diskriminácii vo vzdelávaní, zmarila nádeje na zabezpečenie rovného prístupu rómskych detí ku vzdelávaniu a dostala našu krajinu do kolízie s Európskou komisiou

Napriek niektorým pozitívnym opatreniam, akými sú napríklad právny nárok na miesto v materskej škole alebo katalóg podporných opatrení, dnešná novela žalostne nedostatočuje. Bez ráznych desegregačných opatrení bude mať len malý alebo žiadny vplyv na zmenu segregačnej praxe. Treba dodať, že nové opatrenia sú nárokovateľné aj pre segregované triedy či školy

Segregáciu musíme riešiť; najnovšie údaje dokazujú, že ak sa segregácia nerieši, len sa rozširuje. Dnešné schválenie novely školského zákona bez komplexného súboru desegregačných opatrení v konečnom dôsledku znamená len ďalšie roky nekvalitného segregovaného vzdelávania pre rómske deti. Bude zaujímavé sledovať, ako nemohúcnosť Slovenska v riešení segregácie posúdi eurokomisia a súdny dvor.“ 

Pozadie situácie: Na Slovensku dlhodobo absentujú opatrenia na riešenie diskriminácie rómskych detí

Rómskym deťom na Slovensku systematicky odopierajú rovný prístup ku vzdelaniu. Mnohé prakticky nemajú na výber iné ako nekvalitné a segregované vzdelávanie. Situácia je natoľko alarmujúca, že Európska komisia (EK) pristúpila k bezprecedentnému kroku. Podala žalobu na Súdny dvor Európskej únie na Slovensko pre porušenie smernice o rasovej rovnosti, konkrétne za nedostatočné riešenie diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní. 

Komisia podala žalobu 19. apríla v dôsledku dlhodobého nedodržiavania pravidiel EÚ o rasovej rovnosti (Smernica 2000/43/ES). Smernica prísne zakazuje diskrimináciu na základe etnického pôvodu v kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania. Komisia začala konanie o porušení právnych predpisov proti Slovensku už v roku 2015. Slovensko odtedy zaviedlo sériu legislatívnych reforiem a prijalo niekoľko stratégií a akčných plánov na podporu začleňovania rómskych detí do vzdelávania. EK po dôkladnom posúdení týchto opatrení a monitorovaní situácie v praxi dospela k záveru, že doteraz prijaté reformy nie sú dostatočné. Amnesty International vníma toto rozhodnutie ako logický krok, aby EK Slovensko prinútila prijať opatrenia na riešenie diskriminácie rómskych detí.

Prečítajte si viac o našej práci