Stanovisko Amnesty Slovensko k žalobe na SR vo veci nedostatočného riešenia diskriminácie rómskych detí

Európska komisia (EK) podala na Súdny dvor Európskej únie žalobu na Slovenskú republiku za to, že účinne nerieši otázku segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Komisia podala žalobu 19. apríla v dôsledku dlhodobého nedodržiavania pravidiel EÚ o rasovej rovnosti (Smernica 2000/43/ES), ktoré prísne zakazujú diskrimináciu na základe etnického pôvodu v kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania. Komisia začala konanie o porušení právnych predpisov proti Slovensku už v roku 2015. Slovensko odtedy zaviedlo sériu legislatívnych reforiem a prijalo niekoľko stratégií a akčných plánov na podporu začleňovania rómskych detí do vzdelávania. EK po dôkladnom posúdení týchto opatrení a monitorovaní situácie v praxi dospela k záveru, že doteraz prijaté reformy nie sú dostatočné.

„Rozhodnutie Európskej komisie postúpiť žalobu voči Slovensku na Súdny dvor Európskej únie pre nedostatočné riešenie diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní je len ďalším logickým krokom, ktorý nasleduje po rokoch ignorovania tohto hrubého porušovania ľudských práv detí,“ hovorí v súvislosti so žalobou Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko.

„Toto rozhodnutie je zároveň aj jasným signálom, že segregácia rómskych detí nie je a nebude prehliadaná ani na európskej a hádam konečne ani na slovenskej úrovni.“


„A v neposlednom rade, toto rozhodnutie musí súčasná vláda zobrať ako príležitosť na zásadne a efektívne zmeny v pripravovanej novele školského zákona, o ktorej bude hlasovať v máji“ dopĺňa Sloboda.

Pozadie situácie

Rómskym deťom v Slovenskej republike sa systematicky upiera právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou v základnom školstve. Prevažná väčšina týchto detí je segregovaná v čisto rómskych bežných školách a triedach alebo v špeciálnych školách a triedach, v dôsledku čoho sú odsúdené na nekvalitné segregované vzdelanie. Od apríla 2015 vedie Európska komisia voči Slovensku konanie pre porušenie smernice o rasovej rovnosti práve pre nezákonné odčleňovanie rómskych detí v bežnom a špeciálnom vzdelávacom prúde. Včera Európska komisia postúpila žalobu voči Slovensku na Súdny dvor Európskej únie.