Stanovisko Amnesty Slovensko k žalobe na SR vo veci nedostatočného riešenia diskriminácie rómskych detí

Európska komisia (EK) podala na Súdny dvor Európskej únie žalobu na Slovenskú republiku. Dôvodom je, že SR účinne nerieši otázku segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Komisia podala žalobu 19. apríla v dôsledku dlhodobého nedodržiavania pravidiel EÚ o rasovej rovnosti (Smernica 2000/43/ES). Tie prísne zakazujú diskrimináciu na základe etnického pôvodu v kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania. Komisia začala konanie o porušení právnych predpisov proti Slovensku už v roku 2015. Slovensko odtedy zaviedlo sériu legislatívnych reforiem a prijalo niekoľko stratégií a akčných plánov na podporu začleňovania rómskych detí do vzdelávania. EK dôkladne posúdila tieto opatrenia a monitorovala situáciu v praxi. Na základe svojich zistení dospela k záveru, že doteraz prijaté reformy nedostačujú. Segregácia rómskych detí je na Slovensku dlhodobý problém.

Podanie žaloby komentoval aj Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko. „Rozhodnutie Európskej komisie postúpiť žalobu voči Slovensku na Súdny dvor Európskej únie pre nedostatočné riešenie diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní je len ďalším logickým krokom, ktorý nasleduje po rokoch ignorovania tohto hrubého porušovania ľudských práv detí. Toto rozhodnutie je zároveň aj jasným signálom, že segregácia rómskych detí nie je a nebude prehliadaná ani na európskej a hádam konečne ani na slovenskej úrovni. A v neposlednom rade, toto rozhodnutie musí súčasná vláda zobrať ako príležitosť na zásadne a efektívne zmeny v pripravovanej novele školského zákona, o ktorej bude hlasovať v máji,“ dopĺňa Sloboda.

Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní musí skončiť

Rómskym deťom v Slovenskej republike sa systematicky upiera právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou v základnom školstve. Prevažná väčšina týchto detí sa vzdeláva segregovane v čisto rómskych bežných školách a triedach alebo v špeciálnych školách a triedach. V dôsledku toho nemajú na výber a dostávajú iba nekvalitné segregované vzdelanie. Od apríla 2015 vedie Európska komisia voči Slovensku konanie pre porušenie smernice o rasovej rovnosti práve pre nezákonné odčleňovanie rómskych detí v bežnom a špeciálnom vzdelávacom prúde. Včera Európska komisia postúpila žalobu voči Slovensku na Súdny dvor Európskej únie.

Prečítajte si viac o našej práci