Priority pri vytváraní bezpečných a legálnych ciest pre ľudí na úteku

Amnesty International spolu s ďalšími 44 mimovládnymi a humanitárnymi organizáciami nedávno predstavila 7 priorít pri poskytovaní pomoci ľuďom na úteku, o ktorých naplnenie naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty. EÚ potrebuje urobiť ambiciózny krok a rozšíriť bezpečné a legálne cesty k medzinárodnej ochrane. EÚ zároveň musí lepšie reflektovať svoje kapacity a schopnosti prijímať ľudí na úteku, tie sú totiž omnoho väčšie, než by sa mohlo zdať na základe počtu prijatých ľudí v uplynulých rokoch.

Priority, ktoré organizácie považujú za kľúčové pri vytváraní bezpečných a legálnych ciest, zahŕňajú: 

  1. Zintenzívniť úsilie o poskytnutie útočiska ľuďom na úteku s cieľom plniť Plán riešenia pre tretie krajiny do roku 2030 tak, aby sa naplnil Globálny pakt o ľuďoch na úteku (GCR).  
  1. Investovať do prípravy tak, aby krajiny pri prijímaní záväzkov na roky 2024 a 2025 zabezpečili primerané kapacity na núdzové poskytovanie útočiska ľuďom na úteku. Prijatie dvojročného cyklu by zároveň malo viesť k lepšiemu plneniu kvót, nie k celkovému zníženiu počtu prijatých ľudí na úteku. 
  1. Vylepšiť implementáciu záväzkov prijímania ľudí na úteku tým, že krajiny zefektívnia postupy presídľovania ľudí na úteku tak, aby umožnili úplné naplnenie kapacít miest, ktoré sa zaviazali do presídlenia zapojiť. Súčasťou tohto kroku by malo byť zlepšenie spolupráce s krajinami, ktoré ľuďom na úteku poskytujú prvotný azyl. Zlepšeniu implementácie záväzkov presídľovania by mohlo napomôcť zjednodušenie procesov pri odchode z krajiny, úprava pravidiel na vydávanie výstupných víz a úprava požiadaviek na cestovnú a zdravotnú dokumentáciu potrebnú na prekročenie hraníc. 
  1. Zahrnúť znalosti a skúsenosti utečeneckých komunít do implementácie politík týkajúcich sa presídľovania s cieľom podporiť úspešnú inklúziu ďalších ľudí na úteku a efektívnejšie navrhovať aktivity určené na pomoc pri ich začleňovaní do bežného života. 
  1. Prijať európsky (EÚ) rámec na reguláciu presídľovania a humanitárneho prijímania osôb s cieľom preukázať, že inštitúcie a členské štáty EÚ berú vážne svoj záväzok rozšíriť legálne cesty do bezpečia. Pri implementácii tohto rámca by sa inštitúcie a členské štáty EÚ mali zamerať na to, aby prostredníctvom trvalých riešení pomohli dostať do bezpečia čo najväčší počet osôb. 
  1. Investovať do dôstojných mechanizmov prijímania ľudí na úteku s cieľom napĺňať bezprostredné potreby ľudí na úteku pri ich vstupe do krajiny prostredníctvom primeraných služieb zo strany štátu. Krajiny tiež musia podporovať komunitné riešenia s cieľom zvýšiť kapacitu našich spoločností ponúknuť útočisko väčšiemu počtu ľudí v núdzi. 
  1. Zachovať právo na azyl pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú ochranu, bez ohľadu na to, akým spôsobom sa do Európy dostali. Štáty musia viesť dôkladné azylové konania, pri ktorých nedôjde k zanedbaniu ľudskoprávnych záväzkov, a brániť akémukoľvek vývoju na vnútroštátnej úrovni, ktorého cieľom by bolo sprísnenie azylových politík. 

Zistite viac o našej práci