Srbský systém sociálneho zabezpečenia prehlbuje chudobu a vylúčenie

Amnesty International dospela k záverom, že digitálny systém sociálneho zabezpečenia v Srbsku financovaný Svetovou bankou prehlbuje chudobu a vylúčenie zraniteľných skupín. Výskum Amnesty International V pasci automatizácie: Chudoba a diskriminácia v srbskom sociálnom systéme dokumentuje, ako nedokonalý automatizovaný systém poskytovania sociálnej pomoci financovaný Svetovou bankou zasahuje komunity ohrozené chudobou a vylúčením v Srbsku. Množstvo ľudí, predovšetkým Rómovia, Rómky a ľudia so zdravotným znevýhodnením, nemá možnosť platiť účty či náklady na stravu a bývanie a prežívajú zo dňa na deň v dôsledku zavedenia takzvaného Registra sociálnych kariet.

Srbský Register sociálnych kariet dokazuje, že zavádzanie automatizácie v systémoch sociálnej pomoci môže prehĺbiť nerovnosť, upevniť alebo rozšíriť diskrimináciu a predstavuje veľké riziko pre ľudské práva.

Životy zredukované na dáta

Register sociálnych kariet bol spustený v roku 2022 a jeho pôvodným cieľom malo byť posilnenie a zdokonalenie systému sociálnej pomoci v Srbsku. Register získava a spracováva osobné údaje, ako sú príjem, vek, zloženie domácnosti, zdravotný stav, zamestnanie a iné, z už existujúcich vládnych databáz. Z týchto údajov systém generuje socioekonomický profil ľudí, ktorí žiadajú o sociálnu pomoc a upriamuje pozornosť na prípady, pri ktorých vyhodnotí potrebu ďalšieho preskúmania sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami. Presnosť údajov v zdrojových databázach tak zohráva obrovskú úlohu pri zabezpečovaní spravodlivých výsledkov spracovania žiadostí a kontinuity prijímania sociálnej pomoci.

Prišiel som o finančnú sociálnu pomoc, pretože som zarobil „príliš veľa peňazí“ Je to smiešne. Predajom starých plechov som zarobil doslova 1 000 alebo 2 000 dinárov (8 – 17 eur).

Milan, Kraljevo 

Výskum Amnesty International však ukazuje, že kvalita zdrojových údajov je často žalostne nízka najmä pri ľuďoch z marginalizovaných skupín, ktorých dokumentácia a záznamy v štátnych databázach sú zo štrukturálnych dôvodov často neaktuálne. Automatizovaný systém, ktorý sa spolieha na neaktuálne dáta a ignoruje realitu ekonomickej situácie jednotlivcov a jednotlivkýň v celej komplexnosti, vedie k zvýšenej pravdepodobnosti chýb a zbavuje ľudí práva na prístup k sociálnej pomoci.

Register sociálnych kariet zredukoval realitu ľudí na nepresné a zastarané dátové sety

Poloautomatizovaný systém tiež znížil dôležitosť úlohy sociálnych pracovníčok a pracovníkov pri overovaní údajov a dokumentov žiadateľstva. Pred zavedením Registra pôsobili sociálni pracovníci a pracovníčky v teréne, kde uskutočňovali sociálne previerky a dokázali pochopiť životnú situáciu žiadateľov a žiadateliek. Register sociálnych kariet zredukoval realitu ľudí, ktorí sú často odkázaní na neformálnu prácu a vzťahy, na nepresné a zastarané dátové sety.

Jedného dňa mi zavolala moja sociálna pracovníčka, aby mi oznámila, že už nemám nárok na finančnú pomoc, pretože manžel mal niekoľko mesiacov príjem okolo 45 000 dinárov (asi 380 eur).

Edna, Kraljevo

V prípade nesprávneho posúdenia situácie žiadateľa systémom a odmietnutia žiadosti o pridelenie sociálnej pomoci má žiadateľ nárok odvolať sa. Odvolací proces je však veľmi neprehľadný a komplikovaný. Navyše musia byť dokumenty potvrdzujúce nesprávne posúdenie doručené do 15 dní od odvolania. Niektorým ľuďom zasiahnutým takýmto omylom sociálny úrad neposkytol vysvetlenie, prečo im bola sociálna dávka znížená alebo úplne odopretá. To ich prinútilo prechádzať byrokratickým bludiskom a zháňať informácie na rôznych úradoch v snahe zistiť, kde vznikli chyby a ako ich môžu skúsiť opraviť. Po vylúčení zo sociálnej pomoci musí jednotlivec alebo domácnosť čakať tri mesiace, kým bude môcť opätovne požiadať o podporu.

Systém s podporou Svetovej banky

Rozvoj Registra sociálnych kariet podporila Svetová banka poskytnutím technického usmernenia, ako aj finančnej pomoci. Register je súčasťou širšieho programu Svetovej banky na podporu zriaďovania takýchto registrov v oblasti sociálnej ochrany. Svetová banka v minulosti sponzorovala alebo propagovala podobné databázy sociálnych registrov založené na dátach napríklad v Jordánsku, Libanone, Haiti, Nigérii, Maroku a Angole, ako aj v Čiernej Hore a Bosne a Hercegovine. Vplyv Svetovej banky na systémy posilňujúce sociálne vylúčenie však bol zdokumentovaný aj v iných krajinách.

Svetová banka a vlády – vrátane Srbska – musia vykonať dôkladnú previerku rizík v oblasti ľudských práv počas navrhovania aj implementácie takýchto programov a zabezpečiť, aby systém v žiadnom prípade neohrozil dodržiavanie ľudských práv. Ak nie je možné zabrániť rizikám v oblasti ľudských práv, potom tento systém nevyhovuje svojmu účelu a nemal by sa zavádzať.

Zistite viac o našej práci