Stanovisko Amnesty International Slovensko k situácii v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove 

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL    
24. októbra 2023

Amnesty International Slovensko je znepokojená nedávno zverejnenými informáciami o situácii zaistených ľudí v Medveďove. Podľa informácií, ktoré získala Amnesty, dňa 19. októbra začalo 45 ľudí na úteku protestnú hladovku v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove. Podľa svedka do zaisťovacieho útvaru vstúpila poriadková polícia so psami s cieľom zastrašiť zaistených ľudí a docieliť, aby hladovku ukončili. 

V útvare sú zaistení prevažne ľudia z Iraku a Turecka, niektorí už niekoľko týždňov až mesiacov. Hladovkári poukazujú na viaceré nedostatky, akými sú zaistenie bez udania dôvodu či predpokladanej dĺžky zaistenia, nedostatočné hygienické štandardy a s nimi súvisiace šírenie infekčných chorôb, obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti, tlmočníckym a právnickým službám. 

Prečo informujeme o situácii zaistených ľudí v Medveďove

Ľudia, ktorí podľa zverejnených informácií dnes už šiesty deň podstupujú hladovku, žiadajú svoje prepustenie do otvorených zariadení, prístup k právnej pomoci a možnosť využiť služby sociálnej podpory. 

Amnesty International pripomína zodpovedným inštitúciám, že právo na slobodu možno obmedziť len za špecifických a výnimočných okolností. Akékoľvek obmedzenie slobody migrantov a migrantiek či žiadateliek a žiadateľov o azyl musí byť jasne stanovené zákonom a v každom jednotlivom prípade musí byť obmedzené na nevyhnutnú dobu, primerané cieľu a nediskriminačné. Policajné zaistenie cudzincov na Slovensku sa týka aj ľudí, ktorí požiadali o azyl. Týmto ľuďom by mal byť umožnený voľný pohyb, prípadne by mali byť prednostne umiestňovaní do otvorených zariadení, nie zaisťovaní. 

Amnesty International tiež upozorňuje, že ľudia, ktorí sa rozhodli držať protestnú hladovku, musia mať prístup k zdravotným službám v súlade s lekárskou etikou. Zároveň nesmie byť porušené ich právo na slobodu prejavu, teda za držanie hladovky nesmú byť potrestaní ani donucovaní či inak zastrašovaní k jej ukončeniu. 

Situáciu monitorujeme a ak to bude v našich možnostiach, viac informácií o situácii zaistených ľudí v Medveďove prinesieme čoskoro.

Zistite viac o našej práci