Životy transrodových ľudí nesmú byť nástrojom politického boja

NR SR dnes (21. marca) posunula návrh zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle do druhého čítania. Za posun návrhu hlasovalo 87 poslancov a poslankýň. Výsledok tohto hlasovania považujeme za tragickú ukážku transfóbie a neznalosti, ktorá vládne v Národnej rade SR, a poslancov a poslankyne NR SR vyzývame, aby návrh zákona v druhom čítaní odmietli. Schválenie tohto zákona by znamenalo útok na ľudské práva transrodových ľudí a v konečnom dôsledku na ich životy.

Zmena zákona by od ľudí, ktorí majú záujem o úradnú zmenu rodu (v zákone používaný pojem „pohlavie“), vyžadovala „genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia danej osoby“. Navrhovateľky v rozprave aj v dôvodovej správe k návrhu argumentujú, že rodné číslo musí „odrážať skutočné biologické pohlavie a byť evidenciou skutočnej biologickej identity“ a že táto požiadavka je len snahou zosúladiť zákon o rodnom čísle s ďalšími právnymi predpismi SR. Podľa navrhovateliek by takáto zmena zákona neznemožnila právnu tranzíciu, pretože zmena rodného čísla „nemení pohlavie osoby“.

Tieto nezmyselné argumenty popierajú moderné vedecké poznatky, európsku legislatívu aj realitu, pretože nič z toho, čím predkladateľky zákona argumentujú, nie je pravda. Tento návrh zákona pod zásterkou zjednotenia legislatívy zákerne útočí na transrodových, nebinárnych a intersex ľudí, ktorých sa časť politickej reprezentácie snaží dlhodobo démonizovať.

Biologické pohlavie nie je definované len chromozómami

Biologické pohlavie človeka sa určuje na základe viacerých faktorov, okrem pohlavných chromozómov sú to aj hormóny a hormonálne receptory, rozmnožovacia sústava (čiže vnútorné pohlavné orgány), genitálie (čiže vonkajšie pohlavné orgány) a druhotné pohlavné znaky.

Väčšina ľudí sa rodí s chromozómami XX alebo XY, na základe čoho im je pri narodení pripísané ženské alebo mužské pohlavie. Podľa vedeckých odhadov sa však približne 1,7 % svetovej populácie rodí ako intersex, pričom ich chromozómy môžu mať atypickú stavbu (XXY, XYY a podobne) a ich pohlavné orgány či ďalšie znaky nemusia korešpondovať s pohlavím, ktoré im bolo pri narodení pripísané. Intersex ľudia sú často v detskom veku úplne neopodstatnene podrobovaní „normalizačným operačným zákrokom“, kým niektoré intersex osoby o tejto svojej črte nevedia, lebo sa u nich nijako neprejavuje. Tejto problematike sa podrobne venuje správa s názvom Ľudské práva a intersex ľudia, ktorú vydala organizácia Transfúzia.

Rodová identita a právo na sebaurčenie

Fakt, že navrhovateľky používajú pojem „skutočná biologická identita“ považujeme za problematický, nakoľko ide o pojem imitujúci odbornú terminológiu, ktorý môže naznačovať, že existuje akýsi univerzálny ukazovateľ, biologická identita, ktorá jednoznačne definuje každého jednotlivca. Napríklad medzinárodné právo v oblasti ľudských práv pojem „skutočnej biologickej identity“ nepozná, čo však pozná a chráni, je rodová identita.

Každý človek má právo na sebaurčenie a na život v súlade so svojou identitou. Toto právo znamená, že človek má právo definovať, ako sa cíti bez ohľadu na pohlavie, ktoré mu pripísali pri narodení, a zároveň má právo na vyjadrenie rodovej identity prostredníctvom vzhľadu či správania. Podmieňovať toto právo lekárskym posudkom je porušením ľudských práv transrodových osôb a ignoruje najnovšie závery Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Žiadny človek nepotrebuje lekársky posudok na to, aby mohol slobodne žiť v súlade so svojou identitou a aby štát rešpektoval a chránil jeho ľudské práva. Štát nevyžaduje odborný posudok, aby binárnym cisrodovým ľuďom umožnil požívať ich základné práva. Ani v prípade transrodových ľudí (binárnych alebo nebinárnych) by to nemalo byť inak.

Genetický test teda síce dokáže určiť skladbu pohlavných chromozómov, nedokáže však spoľahlivo určiť biologické pohlavie a už vôbec prežívaný rod testovanej osoby. Keby to aj bolo možné, vyžadovať od transrodových osôb genetický test je flagrantným porušením ich ľudských práv.

Nesprávne doklady znemožňujú transrodovým ľuďom žiť v súlade so svojou rodovou identitou

Podľa navrhovateliek by zmena zákona neznemožnila právnu tranzíciu, pretože zmena rodného čísla „nemení pohlavie osoby“. Človek, ktorému je umožnená úradná zmenu rodu, automaticky dostáva nové rodné číslo, zmeniť rod v dokladoch bez zmeny rodného čísla na Slovensku nie je možné. Zároveň pointou právnej tranzície, teda úradnej zmeny rodu, je práve to, aby v dokladoch a osobných dokumentoch človeka figuroval správny – prežívaný – rod, v opačnom prípade je transrodový človek neustále vystavovaný nedobrovoľnému sociálnemu coming-outu a s tým súvisiacim rizikám šikany, diskriminácie či násilia.

Život s dokladmi, ktoré nereflektujú prežívaný rod, má ohromné dôsledky na psychické zdravie a pohodu transrodových ľudí aj ich blízkych. Znemožnením právnej tranzície by Slovenská republika niesla zodpovednosť za zhoršenie zdravotného stavu tisícov ľudí s potenciálne fatálnymi následkami. Toto nesmieme dovoliť!

Amnesty International Slovensko vyzýva poslancov a poslankyne NR SR, aby odmietli transfóbny a neodborný návrh na zmenu zákona o rodnom čísle. Zároveň vyzývame našich volených zástupcov a zástupkyne, aby sa zdržali ďalších návrhov zákonov, ktoré by ďalej zhoršovali ľudskoprávnu situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku, a aby naopak pracovali na zlepšení právneho postavenia a lepšej ochrane ľudských práv LGBTI+ ľudí.

Prečítajte si viac o našej práci