Podporujeme výzvu organizácií „Vráťme ľudské práva ako základ hodnôt demokratického Slovenska“

Podporujeme výzvu organizácií „Vráťme ľudské práva ako základ hodnôt demokratického Slovenska“, ktorá upozorňuje a kritizuje rozhodnutie ministra spravodlivosti SR zrušiť jedinú štátnu dotačnú schému zameranú na podporu projektov v oblasti ochrany ľudských práv a na podporu predchádzania diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a ďalším prejavom nenávisti. Organizácie zároveň vyzývajú nielen na zrušenie daného rozhodnutia, ale obracajú sa aj na Vládu SR s požiadavkou, aby „prestala dehonestovať a útočiť na občiansku spoločnosť.“

Rozhodnutie ministra spravodlivosti považujeme za neodôvodnený a neprijateľný krok späť v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Ide o hanebný a nepriateľský krok voči organizáciám občianskej spoločnosti, ako aj iným subjektom, ktoré boli v danej výzve oprávnené prekladať projektové zámery. Tento krok sťaží alebo znemožní vykonávanie pestrej škály aktivít na podporu ochrany ľudských práv na Slovensku.

Vyhľadávať, prijímať a využívať zdroje z vnútroštátnych, zahraničných a medzinárodných zdrojov je jednou zo všeobecných zásad vyplývajúcich z medzinárodných noriem a štandardov v oblasti ľudských práv týkajúcich sa občianskych spoločností. Rozhodnutím ministra, vzhľadom na ojedinelosť danej dotačnej schémy, dochádza k efektívnemu obmedzeniu v oblasti vnútroštátnych zdrojov.

Podľa osobitného spravodajcu pre právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania je uplatňovanie práva na slobodu združovania vážne obmedzené a znemožnené, ak je prístup k zdrojom obmedzený, čo sa môže prejavovať poklesom počtu aktivití a organizácií/združení. Tento pokles iba prehĺbi nerovnosti a nespravodlivosť, ktorým sú v najväčšej miere vystavené práve ženy a deti, či ľudia ohrození chudobou.

Vyzývame vás, aby ste výzvu organizácií podporili svojím podpisom. Prečítať a podpísať ju môžete tu.

Organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú, nielen na Slovensku, kľúčovú úlohu v ochrane ľudských práv. Povinnosťou štátu je ich chrániť, ale aj vytvárať vhodné prostredie, v ktorom môžu vykonávať svoje aktivity slobodne, bez toho, aby boli vystavené stigmatizácii, útokom či démonizácii.

Viac o našej práci