Program májovej schôdze parlamentu vyvoláva z ľudskoprávneho hľadiska obavy

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
02. mája 2023

Už dnes sa začína jedna z posledných parlamentných schôdzí pred koncom tohto volebného obdobia. Poslanci a poslankyne NR SR budú počas májovej schôdze rokovať o opatreniach, ktoré môžu posilniť, ale aj oslabiť systém ochrany ľudských práv na Slovensku. Amnesty International Slovensko upozorňuje na zákony a opatrenia, ktoré môžu predstavovať ľudskoprávne riziko. Organizácia vyzýva poslancov a poslankyne, aby pri hlasovaní o nich zohľadňovali ľudskoprávne záväzky Slovenska. Okrem toho upozorňuje na ich povinnosť chrániť obyvateľstvo pred diskrimináciou a škodlivými spoločenskými javmi bez ohľadu na rasizovanú skupinu, rodovú identitu, či sociálnu situáciu. 

Škodlivý zákon o rodnom čísle 

Dňa 21. marca posunulo 87 poslancov a poslankýň NR SR návrh zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle do druhého čítania. Schválenie tohto zákona by znamenalo de facto znemožnenie právnych tranzícií. Úradná zmena rodu, nazývaná aj právna tranzícia, je pritom na Slovensku legálna už desaťročia. V súčasnosti je na Slovensku možné podstúpiť právnu tranzíciu, ktorá zahŕňa aj zmenu rodného čísla a mena, na základe splnenia zákonných podmienok. Medzi tie patrí získanie psychiatrického posudku, podstúpenie hormonálnej liečby a ďalšie kroky. Proces tranzície pritom vôbec nie je jednoduchý. 

Zmena zákona by od ľudí, ktorí majú záujem o úradnú zmenu rodu (v zákone používaný pojem „pohlavie“), vyžadovala genetický test. Chromozómy sú však len jedným zo znakov, ktoré určujú pohlavie človeka. „Aj keď sa z názvu zákona a rétoriky predkladateliek môže zdať, že ide o čisto administratívnu zmenu, opak je pravdou. V prípade schválenia zákona by dôsledkom bolo utrpenie transrodových ľudí na Slovensku a hrubé porušenie ich ľudských práv. Výsledok prvého hlasovania považujeme za tragickú ukážku transfóbie a neznalosti, ktorá vládne v Národnej rade SR. Poslancov a poslankyne NR SR vyzývame, aby návrh zákona v druhom čítaní odmietli,“ povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko. 

Vyzývame poslancov a poslankyne, aby pri hlasovaní o zákone zohľadňovali ľudskoprávne záväzky Slovenska

Od zmeny rodného čísla sa zároveň odvíja aj zmena mena. „Zdanlivo neškodná zmena zákona by teda v praxi znamenala faktické znemožnenie úradnej zmeny rodu, čo by viedlo k neustálym neželaným coming-outom transrodových ľudí. V dôsledku toho by čelili zvýšenému riziku šikany, diskriminácie a násilia.“ upozornil Sloboda. 

Takýto život by viedol k zhoršeniu psychického stavu transrodových ľudí. Občianske združenie Saplinq zozbieralo výpovede viacerých transrodových ľudí, ktorých životy negatívne ovplyvnil už samotný návrh zákona. Jeho prijatie by tak bolo ľudskoprávnou tragédiou. 

Amnesty International Slovensko preto spustila petíciu proti prijatiu škodlivého zákona o rodnom čísle, ktorá si získala pozornosť aj v zahraničí. Petíciu už podporilo viac ako 7 000 ľudí a podpisy pribúdajú od ľudí zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Česka a ďalších krajín. 

Premrhaná šanca pri ochrane obyvateľstva pred znásilnením 

Na Slovensku sme už roky svedkami nebezpečne rozšíreného podceňovania prípadov znásilnenia a sexuálneho násilia. Tie priamo zasahujú do desaťtisícov životov, predovšetkým životov žien a dievčat, a narúšajú ich. 

Ministerstvo spravodlivosti SR premrhalo významnú šancu posilniť ochranu obyvateľstva Slovenska pred sexuálnym násilím a znásilnením. MS SR nezaradilo definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu do predloženej novely Trestného zákona. „Do parlamentu naopak smeruje návrh redefinície znásilnenia, ktorý je veľkým sklamaním pre ľudí, ktorí čelili, čelia a budú čeliť znásilneniu a sexuálnemu násiliu. Okrem toho táto definícia nespĺňa podmienky, ktoré sú súčasťou medzinárodných štandardov v oblasti prevencie.“ uviedol Rado Sloboda. 

Amnesty International Slovensko preto spolu s desiatkami odborníkov a odborníčok venujúcich sa témam rodovej rovnosti, pomoci preživším sexuálneho násilia, sociálnej spravodlivosti alebo terapeutickej praxi a sociálnej podpore posiela poslancom a poslankyniam NR SR otvorený list s výzvou, aby sa postavili za ľudské práva a ochranu ľudí pred sexualizovaným násilím a podnikli všetky kroky potrebné na to, aby bola nedostatočná definícia obsiahnutá v návrhu novely Trestného zákona upravená. Slovensko potrebuje definíciu znásilnenia (v §199 Trestného zákona), ktorá je založená na absencii súhlasu. Celé znenie otvoreného listu nájdete na tomto odkaze

Zákon, ktorý neodstráni segregačnú prax vo vzdelávaní 

Rómske deti na Slovensku sú diskriminované vo vzdelávaní. Situácia je natoľko alarmujúca, že Európska komisia prvýkrát podala žalobu na Súdny dvor Európskej únie na členský štát EÚ pre porušenie smernice o rasovej rovnosti, konkrétne pre nedostatočné riešenie diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní. Poslanci a poslankyne preto vyzývame, aby zohľadňovali ľudskoprávne záväzky Slovenska.

„Slovensko má však šancu na nápravu, tým momentom je práve prijatie takej novely školského zákona, ktorá bude obsahovať aj konkrétne opatrenia na predchádzanie diskriminácii a jej odstránenie,“ pripomína riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda. „Pozitívne vnímame novovznikajúce nástroje, akým je právny nárok na miesto v materskej škole, alebo katalóg podporných opatrení, avšak izolovane, bez ráznych desegregačných opatrení, budú mať len malý alebo žiadny vplyv na zmenu segregačného stavu,“ upozorňuje Sloboda. 

„Odvážnejším signálom, že Slovensko chce zabojovať proti nezákonnej segregačnej praxi, je práve zahrnutie definície segregácie do novely, ktoré môže zohrať aj významnú úlohu pri súdnych sporoch či rozhodovaní inštitúcií pri budovaní nových priestorov na vzdelávanie. Definícia musí jasne vymedziť, že nediskriminačný princíp stojí nad inými legitímnymi cieľmi, akým je napríklad často spomínaný prístup ku vzdelaniu detí najbližšie k ich bydlisku,“ hovorí Sloboda. 

„Segregáciu musíme riešiť; nedávna minulosť ukázala, že keď sa tento problém nerieši, má to za následok len jej nárast. Môžeme tak urobiť buď po drahom rozsudku Súdneho dvora EÚ, alebo začať okamžite a počas májovej schôdze prijať novelu školského zákona s komplexným a razantným súborom opatrení, akými sú masívne preraďovanie, kontrolované nastavenie školských obvodov, prevencia ‚bieleho odlivu‘, zákaz opätovného opakovania ročníkov, finančná podpora zriaďovateľom na školskú dopravu a ďalšie. Tieto opatrenia musia byť dôsledne monitorované, pravidelne vyhodnocované a adekvátne financované,“ upozorňuje Sloboda. 


Prečítajte si viac o našej práci