Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením.  

Nie však u nás. Slovensko sa nezaradí medzi štáty, ktoré sa rozhodli prijať novú a lepšiu definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Amnesty International považuje rozhodnutie ministra spravodlivosti V. Karasa nezmeniť definíciu znásilnenia za neprijateľné.  

Súčasná platná definícia akcentuje prítomnosť fyzického násilia a prejaveného odporu, pričom nezohľadňujú absenciu slobodného súhlasu , ako vyžaduje  medzinárodné právo a normy, s ktorými súhlasia aj odborníčky a odborníci v oblasti rodovo podmieneného násilia na Slovensku aj v zahraničí. Medzinárodné ľudskoprávne normy nedefinujú sexuálne násilie na základe použitia alebo hrozby fyzického násilia, ale vychádzajú z narušenia telesnej autonómie človeka. 

Súhlas považujeme za deliacu líniu medzi sexuálnou interakciou a znásilnením. Podobné presvedčenie reflektujú v rámci definícií znásilnenia vo viacerých európskych krajinách. Z analýzy Amnesty International „Consent laws in Europe“ z roku 2022 vyplýva, že Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Slovinsko, Švédsko, Veľká Británia a Španielsko definujú znásilnenie ako sex bez súhlasu.   

Sexuálne násilie je na Slovensku nebezpečne rozšíreným spoločenským fenoménom a priamo zasahuje a narúša desaťtisíce životov, predovšetkým žien a dievčat. Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2017 zažilo sexuálne násilie v priebehu svojho života 4,9 % respondentiek, čo predstavuje približne 100 000 žien na Slovensku. Výsledky prieskumu tiež poukazujú na pretrvávajúcu stigmatizáciu preživších sexuálneho násilia, o čom svedčia zdôvodnenia, pre ktoré sa ženy neobrátili na políciu.  

Znásilnenie a iné sexuálne trestné činy sú vážnym útokom na fyzickú a duševnú integritu a telesnú autonómiu preživších. Tieto sú samy osebe porušením ľudských práv a znemožňujú preživším požívať celý rad ľudských práv, akými sú právo na život, fyzické a duševné zdravie, osobnú bezpečnosť, slobodu a rovnosť pred zákonom. 

Z výsledkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre Amnesty International Slovensko v júni 2022 uskutočnila agentúra Focus pritom vyplýva, že až 89 % opýtaných si myslí, že sex bez súhlasu je znásilnením

Zákonná definícia znásilnenia, ktorá kladie dôraz na prítomnosť fyzického násilia útočníka a odpor obete namiesto toho, aby sa zameriavala na slobodne vyjadrený súhlas so sexuálnymi aktivitami, negatívne vplýva na všeobecne nízku mieru nahlasovania trestných činov a zároveň udržiava nízke spoločenské povedomie o výskyte a okolnostiach sexuálneho násilia.

Momentálne platná legislatíva tak nezabezpečuje ľuďom na území SR ochranu pred znásilnením a sexuálnym násilím vo všetkých podobách. 

„Legislatíva by mala odrážať realitu; každý človek má právo na bezpečie a ochranu pred znásilnením. Ak niekto nechce mať v určitej chvíli s určitou osobou sex, jeho vôľa musí byť rešpektovaná. Legislatíva založená na súhlase odráža túto realitu. Každý rok to chápu vo viacerých krajinách,“ povedala v rozhovore pre Amnesty International Christina Voigt, popredná švédska prokurátorka so špecializáciou na sexuálne zločiny a násilie.  

V tomto kontexte treba vnímať rozhodnutie nezmeniť definíciu znásilnenia ako popieranie reality a odmietnutie zlepšenia ochrany všetkých ľudí pred sexuálnym násilím a znásilnením.  

#hovormeosúhlase