Stupňovanie démonizácie treba zastaviť

Amnesty International jednoznačne odsudzuje zneužívanie témy migrácie a neľahkých osudov ľudí na úteku politickými stranami v predvolebnej kampani. Vo väčšine prípadov ide o jasný príklad rétoriky démonizácie, v ktorej sa démonizujú a dehumanizujú ľudia na úteku, falošne sa zjednodušujú natoľko komplexné javy, akým je migrácia, a mimoriadne absentuje dôraz na rešpekt k ľudským právam, ktoré sa Slovenská republika zaviazala chrániť. 

Politické strany zneužívajúce túto tému postupujú v súlade s cynickým kalkulom, že prehlbovanie toxicity verejnej diskusie o utečencoch a migrantoch im prinesie voličskú priazeň v nadchádzajúcich voľbách. Obdobný trend v politických kampaniach sleduje a kritizuje Amnesty International už niekoľko rokov vo viacerých častiach sveta. Tento trend je mimoriadne nebezpečný, pretože podporuje rozdeľovanie ľudí na tých, ktorých ľudské práva si zaslúžia ochranu, a tých druhých, ktorých ľudské práva si ochranu nezaslúžia alebo zaslúžia len vtedy, keď je to výhodné. 

Spoločnosť, ktorá sa hlási k ľudským právam, sa musí tomuto trendu jednoznačne vzoprieť a nekompromisne sa postaviť na obranu ľudských práv. Je to však nepochybne obrovská a náročná výzva, vzhľadom na enormný počet antiľudskoprávnych politických hlasov, ktoré sledujeme v prebiehajúcej predvolebnej kampani. Zároveň, je podstatné pripomenúť, že nejde o nič nové, tieto hlasy sa neobjavili teraz, ale naopak, patria, žiaľ, do „toxického“ fondu slovenskej politickej scény už roky. 

Prioritou vlády musí byť rešpekt a ochrana ľudských práv

Pri tranzitnej migrácii, ktorá sa stala predmetom ohromného politického zneužívania, musí byť najvyššou prioritou Vlády SR a relevantných orgánov, primárne Polície SR, aby Slovensko rešpektovalo a chránilo ľudské práva migrujúcich osôb a ľudí na úteku v plnej miere, vrátane poskytnutia primeranej podpory a asistencie počas obdobia, ktoré tieto osoby na Slovensku strávia. 

Skutočnosť, že práve Slovensko momentálne čelí prílevu ľudí na úteku, je len dôsledkom roztrieštenej migračnej politiky EÚ. Potvrdenie o možnosti zotrvať na území Slovenskej republiky poskytuje ľuďom legálnu a bezpečnejšiu cestu pri hľadaní útočiska v iných krajinách. Naopak, vyhosťovanie alebo zadržiavanie sú v rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska. Ľudia na úteku sú počas tranzitu vystavení zvýšenému nebezpečenstvu, ako aj samotnej hrozbe vyhostenia či detencie, ktoré v podstate znamenajú len ďalšie porušovanie práv ľudí na úteku. 

Akákoľvek diskusia o uzatvorení hraníc je ďalším fraškovitým zneužitím právomocí a flagrantným nadbiehaním najnižším pudom, vyvolávaním senzácií a strachu. Ľudia hľadajúci bezpečie potrebujú dočasnú či trvalú medzinárodnú ochranu, a nie uzatvorené hranice. 

Takáto ochrana by mala zahŕňať o.i. aj:  

  • dôstojné zaobchádzanie pri vybavovaní formalít cudzineckou políciou a všetkými ďalšími relevantnými orgánmi, 
  • prístup k potrebnej právnej pomoci a zabezpečenie dodržania lehôt stanovených na vybavovanie žiadostí o azyl, dočasnú ochranu atď., 
  • prístup k tlmočníkovi alebo tlmočníčke, 
  • zabezpečenie primeraného prístrešia a stravy počas pobytu na Slovensku, 
  • primeraný prístup k zdravotnej starostlivosti, 
  • zabránenie rozdeľovaniu rodín, ak cestujú spolu, resp. snahu pomôcť zjednoteniu rodín, ktoré sa cestou rozdelili, 
  • zabezpečenie ochrany pred násilím, mučením a iným zlým a nedôstojným zaobchádzaním. 

Na týchto prioritách nič nemení individuálna skutočnosť, ako dlho sú tieto osoby na našom území. 

Všetky zistenia alebo podozrenia z porušenia ľudských práv či prekročenia zákonných kompetencií v prístupe k ľuďom na úteku musia byť dôkladne vyšetrené. Amnesty International bude pozorne sledovať prípad, na ktorý upozornil Verejný ochranca práv (zadržiavanie ľudí na úteku vo výrobnej hale vo Veľkom Krtíši, o ktorom informuje v tomto príspevku), ale aj ďalšie obdobné prípady, o ktorých dostaneme alebo získame informácie. 

Politické strany musia v predvolebnej kampani upustiť od démonizačnej rétoriky, ale aj od návrhov riešení, ktoré sú v rozpore s ľudskými právami. 

Nie je pritom možné opomenúť fakt, že v prípade ľudí na úteku a migrácie je nevyhnutné hľadať efektívne a solidárne riešenia v súlade s ľudskými právami na úrovni EÚ, pričom v tejto úlohe aj samotná EÚ aj jej členské štáty dlhodobo zlyhávajú. Namiesto ochrany ľudských životov a ľudských práv ľudí na úteku sme takmer pravidelne konfrontovaní s krutou realitou pevnosti Európa. Sú to práve absencia bezpečných a legálnych ciest a snaha presunúť zodpovednosť mimo EÚ či rozličné podoby uzatvárania hraníc, čo vytvára živnú pôdu pre pašeráctvo a obchodovanie s ľuďmi. 

Amnesty International sa dlhodobo venuje otázke migrácie na úrovni EÚ. Nedávno spolu s ďalšími organizáciami predstavila 7 priorít, ktorých naplnenie naliehavo žiadame od EÚ. Prečítať si ich môžete na tomto odkaze.

Zistite viac o našej práci