Technologické systémy na celom svete prehlbujú rodovú nerovnosť

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
10. JÚLA 2024

Amnesty International dnes vydala správu s názvom „Rod a ľudské práva v digitálnom veku“. Uvádza v nej, že rôzne technologické systémy na celom svete prehlbujú rodovú nerovnosť a upevňujú rasové a sociálno-ekonomické mocenské štruktúry.

Marginalizované skupiny vrátane žien a LGBTI+ osôb čelia porušovaniu svojich ľudských práv v dôsledku praktík rozsiahleho a neprimeraného zberu údajov, ktoré neodrážajú ich individuálnu realitu. Vlády takúto taktiku získavania údajov ospravedlňujú. Tvrdia, že ide o finančne výhodné riešenie, ktoré vo verejnom sektore umožňuje zaviesť automatizované systémy na vyplácanie dávok. Technologickí giganti pritom zhromažďujú a využívajú osobné údaje používateľstva v rámci svojich obchodných modelov založených na sledovaní, ktoré im prinášajú vysoké zisky.

Nedostatočne regulované zhromažďovanie a spracovávanie obrovského množstva údajov predstavuje škodlivé masové sledovanie. Okrem toho upevňuje diskrimináciu žien a LGBTI+ osôb.

„Od nekontrolovaného zavádzania digitálnych identifikačných systémov až po algoritmy používané v systémoch sociálnych dávok neustále narastá trend integrácie technológií do každého aspektu každodenného života. K tomuto nárastu dochádza uprostred už existujúcej globálnej rodovo podmienenej ,digitálnej priepasti‘. Niektoré osoby majú totiž obmedzený prístup k technológiám, čo je spôsobené historickými nerovnosťami,“ uviedla Imogen Richmond-Bishop, výskumníčka v oblasti technológií a ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv v Amnesty International.

„Každá technológia zavedená na účely správy vecí verejných vstupuje do diskriminačného kontextu tejto digitálnej priepasti,“ zdôraznila Richmond-Bishop.

Napríklad v Pakistane Národný úrad pre databázy a registráciu (NADRA) pozastavil používanie kategórie „X“ na svojich elektronických preukazoch totožnosti (CNIC). Táto kategória umožňovala jednotlivcom identifikovať sa s iným pohlavím ako mužským alebo ženským. Rozhodnutie spôsobilo, že tisíce transrodových a rodovo fluidných osôb zostali bez platných dokladov totožnosti. To im znemožnilo uplatňovať si základné práva, akými sú napríklad účasť vo voľbách alebo prístup k zdravotnej starostlivosti a pracovným príležitostiam. Registrácie v kategórii „X“ však obnovili v septembri 2023.

Obmedzovanie práva na zdravie a práva na prístup k informáciám

Okrem digitálnej priepasti existuje niekoľko ďalších prekážok, ktorým ženy, dievčatá a LGBTI+ ľudia čelia pri uplatňovaní svojich ľudských práv v digitálnom priestore, vrátane práva na prístup k informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a reprodukčných právach a službách, ako je napríklad interrupcia.

Keď vlády alebo platformy sociálnych sietí obmedzujú prístup k informáciám o zdraví, najmä ku kľúčovým službám pre ženy a LGBTI+ osoby, môže to predstavovať porušenie práva na zdravie. Tento trend je na vzostupe v Spojených štátoch, kde aktivistky a organizácie bojujúce za právo na interrupciu nahlásili odstraňovanie obsahu súvisiaceho s interrupciou na platformách spoločností Meta a TikTok. Takéto konanie ľuďom prakticky znemožňuje prístup k životne dôležitým informáciám.

Systémy, ktoré používajú algoritmy na propagáciu obsahu na platformách sociálnych sietí, môžu tiež prispievať k predsudkom tým, že podporujú škodlivý a diskriminačný obsah.

Amnesty International uskutočnila výskum zameraný na spoločnosť TikTok. Vyplynulo z neho, že spoločnosť na základe informácií, ktoré má o používateľstve, odvodzuje ich osobné charakteristiky vrátane rodu a záujmov. Cieľom TikToku je na základe týchto informácií personalizovať a prispôsobovať obsah a reklamy.

Cielené digitálne sledovanie

Cielené digitálne sledovanie prostredníctvom špionážneho softvéru môže tiež predstavovať formu rodovo podmieneného násilia podporeného technológiami. Ženy a LGBTI+ osoby sú terčom a predmetom sledovania za to, že sa zapájajú do ľudskoprávneho aktivizmu. Cielené sledovanie tak vedie k celej škále rodovo podmienených následkov.

Výskum Amnesty International v Thajsku odhalil, ako sa aktivisti a aktivistky stali terčom nezákonného digitálneho sledovania a online obťažovania zo strany štátnych a neštátnych aktérov. Toto sledovanie vážne poškodilo ženy a obrancov a obrankyne práv LGBTI+ ľudí. Škodlivé využívanie technológií vrátane známeho špionážneho softvéru Pegasus malo ochromujúci efekt na občiansku spoločnosť, viedlo totiž k autocenzúre a v niektorých prípadoch aj k stiahnutiu sa z aktivizmu.

Ženy a aktivisti a aktivistky za práva LGBTI+ ľudí v Thajsku tiež čelili formám online obťažovania vrátane doxingu, očierňujúcich kampaní, vyhrážok a urážlivých správ s cieľom zastrašiť ich, spôsobiť im stres a umlčať ich.

„Vlády a súkromní aktéri musia pri regulácii technológií a oprave škôd, ktoré spôsobujú, uplatňovať jednoznačne rodovo inkluzívny prístup. Ak tieto systémy upevňujú diskrimináciu a nerovnosť žien a LGBTI+ osôb, nemali by sa zavádzať,“ uviedla Imogen Richmond-Bishop.

Ďalšie výskumy Amnesty International v téme

V roku 2024 Amnesty International uverejnila článok s technickými informáciami o systéme Samagra Vedika, ktorý sa používa v indickom štáte Telangana. Článok nadväzuje na správy v médiách, ktoré obviňujú Samagra Vedika z údajného vylúčenia tisícov ľudí z prístupu k sociálnemu zabezpečeniu vrátane opatrení týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti, príjmu a bývania.

V roku 2023 Amnesty International uskutočnila výskum s názvom V pasci automatizácie: Chudoba a diskriminácia v srbskom sociálnom systéme. Amnesty zdokumentovala, že mnohí ľudia, najmä Rómovia, Rómky a osoby so zdravotným znevýhodnením, nedokázali platiť účty, zabezpečiť si jedlo či pokryť životné náklady. Takéto problémy začali mať po zavedení Registra sociálnych kariet, keď ich vyradili zo systému sociálnej pomoci.

Prečítajte si viac o našej práci