Zaistení žiadatelia o azyl v Sečovciach žiadajú prepustenie do otvorených zariadení, prístup k právnej pomoci a zdravotnej starostlivosti

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO 
10. JANUÁRA 2024

Amnesty International na základe rozhovorov so zaistenými ľuďmi a správy verejného ochrancu práv, vyjadruje vážne obavy, že v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach dochádza k porušovania medzinárodného utečeneckého práva. 

V priebehu posledných týždňov bolo 18 ľudí premiestnených z Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove do Sečoviec. Z rozhovoru, ktorý viedla Amnesty s jedným zaisteným, vyplynulo, že im policajti pred presunom tvrdili, že sú slobodní a budú premiestnení do zariadenia s voľným pohybom. Následne boli údajne spútaní a premiestení do zariadenia v Sečovciach. 

Nedostatok informácií aj sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti

Zadržaní sa sťažujú na problémy v zariadení v Sečovciach, na ktoré v správe z decembra 2023 poukázal aj verejný ochranca práv. Ide o reštriktívny režim s absenciou zmysluplných aktivít, nedostatok možností komunikovať s rodinou, nedostatok informácií o možnostiach právnej pomoci, sťažený prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti či zákaz nosenia vlastného oblečenia. 

„Títo zaistení ľudia hľadajú len útočisko. Ľuďom, ktorí požiadali o azyl, by mal byť umožnený voľný pohyb, prípadne by mali byť prednostne umiestňovaní do otvorených zariadení, nie zaisťovaní,“ povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko. 

Ľudia sa nachádzajú v informačnom vákuu a netušia, kedy budú opäť na slobode

„Prístup k právnej pomoci osobám, ktoré sú obmedzené na slobode, je nevyhnutný na napĺňanie ich práv. Zaistené osoby nás požiadali, aby sme tlmočili ich žiadosť o sprístupnenie adekvátnej právnej pomoci. Títo ľudia sa totiž nachádzajú v informačnom vákuu. Nepoznajú dôvody zaistenia, netušia, kedy budú opäť slobodní. Polícia im údajne ponúka deportačné riešenie do krajiny pôvodu. Takéto riešenie môže byť porušením zásady non-refoulment medzinárodného práva.“ dodal Sloboda. 

„Problematický je tiež prístup k zdravotnej starostlivosti. Tá je po zaistení výhradne v rukách príslušného zariadenia. Z viacerých zdrojov sme získali informácie, že v Sečovciach nie je časovo ani odborne dostatočná, čím dochádza k porušovaniu práva na zdravie. Ľuďom s chronickými ochoreniami nie je poskytovaná požadovaná liečba vrátane vhodnej stravy,“ informoval Sloboda. 

„Pripomíname zodpovedným inštitúciám, že každý človek, ktorý iregulárne príde na Slovensko, bez ohľadu na jeho právny status, má právo na voľný pohyb a ochranu pred svojvoľným zadržaním. Aj v prípade, že dôjde k výnimočným a špecifickým okolnostiam, za ktorých bude zákonne obmedzená jeho sloboda, jeho ľudské práva musia byť dodržiavané a napĺňané,“ uzavrel Sloboda. 

KONIEC

Zistite viac o našej práci