Ako Amnesty overuje správy o vojenských útokoch na Ukrajine

Investigatívne laboratórium Amnesty International skúma a dokumentuje prípady porušovania ľudských práv v krízových situáciách vo svete. Multidisciplinárny tím laboratória využíva najmodernejšie digitálne nástroje, vďaka ktorým dokáže túto prácu vykonávať na diaľku. Prispieva tak k tomu, aby informácie z oblastí vojnových konfliktov boli včasné, presné a zodpovedali potrebám práce v oblasti ľudských práv v krízových situáciách. 

Práca investigatívneho laboratória je obzvlášť dôležitá v situáciách, keď je pre výskumníkov a výskumníčky nebezpečné byť priamo na mieste konfliktu, a v dobe, keď sa dezinformácie a skreslené informácie môžu rýchlo šíriť. 

Ako pracuje investigatívne laboratórium s dokumentáciou a informáciami o vojne na Ukrajine?

Investigatívne laboratórium intenzívne pracuje na zisťovaní a overovaní podrobností o možných nezákonných útokoch, pri ktorých boli na Ukrajine zabití alebo zranení civilisti a civilistky alebo zničená či poškodená civilná infraštruktúra. Táto dokumentácia poskytuje dôležité dôkazy, ktoré sa neskôr dajú použiť na vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom. 

Investigatívne laboratórium zhromažďuje audiovizuálny materiál a analyzuje ho s cieľom získať dôkazy o porušovaní medzinárodného práva. Tento materiál zahŕňa satelitné snímky, videozáznamy a fotografie bombardovania a ostreľovania a ich následkov, ako aj snímky zvyškov munície a zbraní. Keď je to možné, dôkazy sa potvrdzujú rozhovormi s očitými svedkami a svedkyňami útokov. 

Nižšie je uvedený zoznam útokov ruských ozbrojených síl na Ukrajine, ktoré Investigatívne laboratórium Amnesty International doteraz overilo. Niektoré z nich – vrátane útokov na nemocnice a školy, nerozlišujúcich útokov, pri ktorých boli zabití alebo zranení civilisti a civilistky, a útokov s použitím zakázanej kazetovej munície – môžu predstavovať vojnové zločiny, ako ich definuje medzinárodné právo. 

Amnesty overovala útoky, pri ktorých mohlo dôjsť k vojnovým zločinom, v nasledujúcich mestách: 

Zoznam útokov, ktoré Amnesty overila do 18. marca 2022

Čo je investigatívne laboratórium?

Overovanie videozáznamu o porušovaní ľudských práv v Nigérii. 

Investigatívne laboratórium, ktoré je súčasťou programu Amnesty zameraného na výskum a dokumentovanie postupu aktérov v krízových situáciách, spája open-source výskum (hromadné dobrovoľnícke skúmanie voľne dostupného, najmä vizuálneho materiálu) s expertnou prácou v oblastiach, ako diaľkové snímanie, analýza zbraní a munície, dátová veda, programovanie a ďalších. Takýto komplexný digitálny výskum následne prináša dôveryhodné správy o udalostiach, ktoré zasiahli ľudí v miestach najväčšmi postihnutých ozbrojeným konfliktom. 

Web Investigatívneho laboratória Amnesty International predstavuje online priestor na zverejňovanie osvedčených postupov, nových techník, zdrojov a návodov. Pomáha tak výskumníkom a výskumníčkam v oblasti ľudských práv vyťažiť čo najviac z obrovského množstva materiálu, ktorý svetová verejnosť dennodenne zverejňuje na internete. 

Viac informácií o ich práci nájdete tu. 

Ako investigatívne laboratórium identifikuje útoky na Ukrajine, ktoré treba preskúmať? 

Investigatívne laboratórium získava informácie z rôznych zdrojov vrátane tzv. „občianskych dôkazov“, teda materiálu, ktorý zhromaždili osoby, ktoré sa profesionálne nevenujú výskumu v oblasti ľudských práv. 

Tento druh dokumentácie sa často verejne šíri prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Twitter, Facebook a YouTube. Neraz pritom veľmi podrobne odhaľuje porušovanie práv, ktoré by inak zostalo nepovšimnuté. Laboratórium však získava dôkazy aj priamo od svedkov na mieste činu. 

Ako investigatívne laboratórium overuje správy o útokoch? 

V závislosti od toho, čo je predmetom výskumu, používajú výskumníci a výskumníčky z investigatívneho laboratória rôzne metódy overovania. Uveďme si aspoň niekoľko z nich. 

Geolokácia a chronolokácia 

Potvrdenie miesta a času nasnímania videa alebo fotografie. To možno vykonať krížovou kontrolou materiálu so satelitnými snímkami, pozemnými fotografiami a inými verejne dostupnými informáciami. Výskumníčka či výskumník môže porovnávať krajinu, stromy, budovy a ulice na snímkach a skontrolovať, či sú v súlade s dostupnými pohľadmi na ulice alebo inými fotografiami zo známeho miesta.

Analyzovať sa dá i počasie a tiene, pomocou ktorých sa dá overiť, či zaznamenaná situácia zodpovedá podmienkam, ktoré na danom mieste panovali v čase, keď bol materiál údajne nasnímaný. 

Diaľkové snímanie 

Výskumníci a výskumníčky používajú satelitné snímky a ďalšie diaľkové snímacie metódy (radar, LiDAR) na hľadanie príznakov útokov, ako sú napríklad zničené budovy, krátery, trosky, pohyb vojsk alebo vojenskej techniky.  Pohľad z vtáčej perspektívy je dôležitý aj na krížovú kontrolu a overovanie potenciálnych cieľov a pochopenie dynamiky týchto útokov. 

Identifikácia zbraní 

Odborníci Amnesty International na zbrane analyzujú fotografie, videá a rôzne ďalšie informácie, aby overili, aké zbrane boli použité pri skúmanom útoku a či pri tom došlo k porušeniu ľudských práv. Môže to zahŕňať skúmanie tvaru krátera, ktorý zanechala raketa, sledovanie záberov z leteckých útokov alebo skúmanie fotografií zvyškov zbraní a munície. Súčasťou výskumu je analýza dát o obchodovaní so zbraňami, aby sa zistilo, kto bol vlastníkom týchto zbraní. 

Očité svedectvá 

Dôležité je, že investigatívne laboratórium spolupracuje s výskumníčkami a výskumníkmi, ktorí vedú rozhovory s očitými svedkami útokov a zhromažďujú svedectvá, ktoré by mohli potvrdiť získané digitálne dôkazy. 

Uchovávanie dôkazov 

Investigatívne laboratórium katalogizuje a uchováva všetky pôvodné dôkazy, doplnené o závery analýzy, aby sa dali ďalej využívať v právnych procesoch. Naším cieľom je podporovať príslušné subjekty v oblasti spravodlivosti, aby sa aj s pomocou našich dôkazov podarilo zabezpečiť, že voči páchateľom bude vyvodená zodpovednosť. 

Prečo je vôbec dôležité overovať informácie o útokoch? 

Investigatívne laboratórium Amnesty International veľmi dôkladne a do veľkých podrobností dokumentuje jednotlivé útoky. Zároveň venuje pozornosť aj širšiemu kontextu, pričom vytvára podrobnú časovú os udalostí a hľadá všeobecnejšie vzorce porušovania medzinárodného práva a ľudských práv. 

Jedným z kľúčových cieľov je poskytnúť presný súpis udalostí a bojovať proti dezinformáciám a skresleným informáciám, ktoré sa obzvlášť prudko šíria práve počas ozbrojených konfliktov a iných krízových situácií. 

Dokumentovanie porušovania medzinárodného práva a ľudských práv je užitočné aj ako súpis spoľahlivých dôkazov, ktoré možno neskôr použiť pri vyvodení zodpovednosti voči ich páchateľom. 

V širšom meradle pomáhame informovať verejnosť o udalostiach, ktoré priamo zasiahli ľudí v oblastiach ozbrojených konfliktov, a prepožičiavame týmto ľuďom svoj hlas. 


Prečítajte si viac o invázii ruských vojsk na Ukrajinu

Čítajte viac

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu

Topics