Ako Amnesty overuje správy o vojenských útokoch na Ukrajine

Investigatívne laboratórium Amnesty International skúma a dokumentuje prípady porušovania ľudských práv v krízových situáciách vo svete. Multidisciplinárny tím laboratória využíva najmodernejšie digitálne nástroje, vďaka ktorým dokáže túto prácu vykonávať na diaľku. Prispieva tak k tomu, aby informácie z oblastí vojnových konfliktov boli včasné, presné a zodpovedali potrebám práce v oblasti ľudských práv v krízových situáciách.

Práca investigatívneho laboratória je obzvlášť dôležitá v situáciách, keď je pre výskumníkov a výskumníčky nebezpečné byť priamo na mieste konfliktu, a v dobe, keď sa dezinformácie a skreslené informácie môžu rýchlo šíriť.

Ako pracuje investigatívne laboratórium s dokumentáciou a informáciami o vojne na Ukrajine?

Investigatívne laboratórium intenzívne pracuje na zisťovaní a overovaní podrobností o možných nezákonných útokoch, pri ktorých boli na Ukrajine zabití alebo zranení civilisti a civilistky alebo zničená či poškodená civilná infraštruktúra. Táto dokumentácia poskytuje dôležité dôkazy, ktoré neskôr môžu byť použité na vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom.

Investigatívne laboratórium zhromažďuje audiovizuálny materiál a analyzuje ho s cieľom získať dôkazy o porušovaní medzinárodného práva. Tento materiál zahŕňa satelitné snímky, videozáznamy a fotografie bombardovania, ostreľovania a iných útokov a ich následkov, ako aj snímky zvyškov munície a zbraní. Keď je to možné, dôkazy sa potvrdzujú rozhovormi s očitými svedkami a svedkyňami útokov.

Nižšie je uvedený zoznam útokov ruských ozbrojených síl na Ukrajine, ktoré Investigatívne laboratórium Amnesty International doteraz overilo. Niektoré z nich – vrátane útokov na nemocnice a školy, nerozlišujúcich útokov, pri ktorých boli zabití alebo zranení civilisti a civilistky, a útokov s použitím zakázanej kazetovej munície – môžu predstavovať vojnové zločiny definované v medzinárodnom práve.

Amnesty overovala útoky, pri ktorých mohlo dôjsť k vojnovým zločinom, v nasledujúcich mestách:

Zoznam útokov, ktoré Amnesty overila do 18. marca 2022

Čo je investigatívne laboratórium?

Overovanie videozáznamu o porušovaní ľudských práv v Nigérii. 

Investigatívne laboratórium, ktoré je súčasťou programu Amnesty zameraného na výskum a dokumentovanie postupu aktérov v krízových situáciách, spája open-source výskum (hromadné dobrovoľnícke skúmanie voľne dostupného, najmä vizuálneho materiálu) s expertnou prácou v oblastiach ako diaľkové snímanie, analýza zbraní a munície, dátová veda a programovanie. Takýto komplexný digitálny výskum následne prináša dôveryhodné správy o udalostiach, ktoré zasiahli ľudí v miestach najväčšmi postihnutých ozbrojeným konfliktom.

Web Investigatívneho laboratória Amnesty International predstavuje online priestor na zverejňovanie osvedčených postupov, nových techník, zdrojov a návodov. Pomáha tak výskumníkom a výskumníčkam v oblasti ľudských práv vyťažiť čo najviac z obrovského množstva materiálu, ktorý svetová verejnosť dennodenne zverejňuje na internete.

Viac informácií o ich práci nájdete tu.

Ako investigatívne laboratórium identifikuje útoky na Ukrajine, ktoré treba preskúmať?

Investigatívne laboratórium získava informácie z rôznych zdrojov vrátane tzv. „občianskych dôkazov“, teda materiálu zhromaždeného osobami, ktoré sa profesionálne nevenujú výskumu v oblasti ľudských práv.

Tento druh dokumentácie sa často verejne šíri prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Twitter, Facebook a YouTube. Neraz pritom veľmi podrobne ukazuje porušovanie ľudských práv, ktoré by inak zostalo nepovšimnuté. Laboratórium však získava dôkazy aj priamo od svedkov na mieste činu.

Ako investigatívne laboratórium overuje správy o útokoch?

V závislosti od toho, čo je predmetom výskumu, používajú výskumníci a výskumníčky z investigatívneho laboratória rôzne metódy overovania. Uveďme si aspoň niekoľko z nich:

Geolokácia a chronolokácia

Potvrdenie miesta a času nasnímania videa alebo fotografie možno vykonať krížovou kontrolou materiálu so satelitnými snímkami, pozemnými fotografiami a inými verejne dostupnými informáciami. Výskumníčka či výskumník môže porovnávať krajinu, stromy, budovy a ulice na snímkach a skontrolovať, či sú v súlade s dostupnými pohľadmi na ulice alebo inými fotografiami zo známeho miesta.

Analyzovať sa dá i počasie a tiene, pomocou ktorých je možné overiť, či zaznamenaná situácia zodpovedá podmienkam, aké na danom mieste boli v čase, keď bol materiál údajne nasnímaný.

Diaľkové snímanie

Výskumníci a výskumníčky používajú satelitné snímky a ďalšie diaľkové snímacie metódy (radar, LiDAR) na hľadanie príznakov útokov, ako sú napríklad zničené budovy, krátery, trosky, pohyb vojsk alebo presun vojenskej techniky. Pohľad z vtáčej perspektívy je dôležitý aj na krížovú kontrolu a overovanie potenciálnych cieľov a pochopenie dynamiky týchto útokov.

Identifikácia zbraní

Odborníci Amnesty International na zbrane analyzujú fotografie, videá a rôzne ďalšie informácie, aby overili, aké zbrane boli použité pri skúmanom útoku a či pri tom došlo k porušeniu ľudských práv. To môže zahŕňať skúmanie tvaru krátera, ktorý zanechala raketa, sledovanie záberov leteckých útokov alebo skúmanie fotografií zvyškov zbraní a munície. Súčasťou výskumu je analýza dát o obchodovaní so zbraňami, aby sa zistilo, kto bol vlastníkom týchto zbraní.

Očité svedectvá

Dôležitou súčasťou práce investigatívneho laboratória je spolupráca s výskumníčkami a výskumníkmi, ktorí vedú rozhovory s očitými svedkami útokov a zhromažďujú svedectvá, ktoré by mohli potvrdiť získané digitálne dôkazy.

Uchovávanie dôkazov

Investigatívne laboratórium uchováva a katalogizuje všetky pôvodné dôkazy spolu so záznamami vykonanej analýzy a závermi, aby neskôr mohli poslúžiť v právnych procesoch. Naším cieľom je podporovať príslušné subjekty v oblasti spravodlivosti, ktorým môžu naše dôkazy pomôcť zabezpečiť, že voči páchateľom bude vyvodená zodpovednosť.

Prečo je vôbec dôležité overovať informácie o útokoch?

Investigatívne laboratórium Amnesty International veľmi dôkladne a do veľkých podrobností dokumentuje jednotlivé útoky. Zároveň venuje pozornosť aj širšiemu obrazu a kontextu, pričom vytvára podrobnú časovú os udalostí a hľadá všeobecnejšie vzorce porušovania medzinárodného práva a ľudských práv.

Jedným z kľúčových cieľov je poskytnúť presný súpis udalostí a bojovať proti dezinformáciám a skresleným informáciám, ktoré sa obzvlášť prudko šíria práve počas ozbrojených konfliktov a v krízových situáciách vo všeobecnosti.

Dokumentovanie porušovania medzinárodného práva a ľudských práv je užitočné aj ako súpis spoľahlivých dôkazov, ktoré možno neskôr použiť pri vyvodení zodpovednosti voči páchateľom.

V širšom meradle pomáhame informovať svetovú verejnosť a prepožičiavame hlas ľuďom, ktorých priamo zasiahli udalosti v oblastiach ozbrojených konfliktov.


Prečítajte si viac o invázii ruských vojsk na Ukrajinu

Čítajte viac

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu