EÚ premárnila historickú príležitosť na boj proti rodovo podmienenému násiliu

Európsky parlament a Rada EÚ dospeli k politickej dohode o znení smernice týkajúcej sa boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Amnesty International a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti naliehali na Európsky parlament, Radu EÚ a Európsku komisiu, aby zvážili odporúčania, ktoré by posilnili ochranu práv osôb, ktoré zažili rodovo podmienené a domáce násilie.

Vedúca kancelárie Amnesty International pre európske inštitúcie, Eve Geddie, dohodu považuje za hlboké sklamanie.

„Táto dohoda zďaleka nepredstavuje historický krok vpred v boji proti rodovo podmienenému násiliu, ktorý sme sa tak dlho usilovali presadiť. Hoci táto dohoda obsahuje pozitívne prvky, mnohé vynikajúce návrhy komisie a parlamentu, ktoré by zaviedli silné a záväzné opatrenia, členské štáty zbytočne zamietli. Patrí medzi ne zavedenie spoločnej definície znásilnenia založenej na súhlase. Tú okrem iných zablokovali Francúzsko a Nemecko. Časť členských krajín okrem toho zablokovala povinnosť štátov zabezpečiť mechanizmy oznamovania násilia pre ženy, ktoré nemajú povolenie na pobyt.

Vítame fakt, že smernica uznáva intersekcionálny rozmer diskriminácie. Avšak vynechanie kvír žien, žien bez dokumentácie, respektíve povolenia na pobyt či žien pracujúcich v sexbiznise a ďalších skupín populácie, ktoré čelia zvýšenému riziku rodovo podmieneného násilia, je do očí bijúce.

Pripomíname vládam, že táto smernica stanovuje len minimálne normy, a vyzývame členské štáty, aby sa pri ich uplatňovaní mali na zreteli oveľa vyššie ciele.“

Detailnú analýzu úplného znenia smernice pripravíme a zverejníme hneď, ako bude k dispozícii.

Zistite viac o našej práci