Izrael musí ukončiť okupáciu Palestíny

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
19. FEBRUÁRA 2024

Na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) sa začínajú verejné pojednávania, počas ktorých má ICJ preskúmať právne dôsledky dlhodobej izraelskej okupácie pásma Gazy a Západného brehu Jordánu. Amnesty International pred začiatkom pojednávaní upozorňuje, že Izrael musí ukončiť brutálnu okupáciu pásma Gazy a Západného brehu Jordánu. To sa týka aj územia východného Jeruzalema. Okupácia týchto palestínskych území trvá od roku 1967.

Verejné pojednávania sa uskutočnia v holandskom Haagu od 19. do 26. februára 2024. Pojednávania nadväzujú na uznesenie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) z decembra 2022. VZ OSN požiadalo ICJ o poradné stanovisko k zákonnosti politík a postupov Izraela na Okupovaných palestínskych územiach (OPÚ). Okrem toho VZ OSN požiadalo o stanovisko k dôsledkom konania Izraela pre ostatné štáty a samotnú OSN. Na pojednávaniach sa má zúčastniť viac ako 50 štátov aj zástupcovia Africkej únie, Ligy arabských štátov a Organizácie islamskej spolupráce. Očakáva sa, že ICJ vydá svoje poradné stanovisko ešte tento rok.

„Izraelská okupácia Palestíny je najdlhšou a jednou z najsmrtiacejších vojenských okupácií na svete. Už desaťročia sa vyznačuje rozsiahlym a systematickým porušovaním ľudských práv Palestínčanov a Palestínčaniek. Okupácia zároveň umožnila a upevnila izraelský režim apartheidu, ktorý štát uvalil na palestínsku populáciu,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard.

V priebehu rokov sa izraelská vojenská okupácia zmenila na trvalú okupáciu, ktorá predstavuje hrubé porušenie medzinárodného práva

V priebehu rokov sa izraelská vojenská okupácia zmenila na trvalú okupáciu, ktorá predstavuje hrubé porušenie medzinárodného práva. Medzinárodný súdny dvor varoval, že počas ozbrojeného konfliktu, ktorý zúri v okupovanom pásme Gazy, hrozí reálne a bezprostredné riziko genocídy. Súčasný konflikt jasne ukázal katastrofálne dôsledky zločinov podľa medzinárodného práva, ktoré Izrael tak dlho a beztrestne pácha na Okupovaných palestínskych územiach. Svet musí pochopiť, že ukončenie nezákonnej izraelskej okupácie je nevyhnutným predpokladom na zastavenie opakovaného porušovania ľudských práv tak v Izraeli, ako aj na Okupovaných palestínskych územiach, doplnila Callamard.

„Trvalá“ okupácia

Okupácia územia počas ozbrojeného konfliktu má podľa medzinárodného humanitárneho práva predstavovať dočasné opatrenie. Okupačná mocnosť má povinnosť spravovať územie v súlade so záujmami obyvateľstva okupovanej oblasti. To znamená aj v čo najvyššej možnej miere zachovať stav, v akom sa okupované územie nachádzalo na začiatku okupácie. Okupačná mocnosť by mala rešpektovať existujúce zákony a zdržať sa zavádzania demografických zmien a zásahov do územnej celistvosti okupovaného územia.

Izrael tieto základné zásady humanitárneho práva nedodržal. Izraelská okupácia Palestínskych území trvá už viac ako pol storočia. To spolu s nezákonnou oficiálnou anexiou okupovaného východného Jeruzalema a faktickou anexiou rozsiahlych oblastí na Západnom brehu Jordánu, ku ktorej dochádza prostredníctvom konfiškácie pôdy a rozširovania ilegálnych osád, poskytuje jasný dôkaz, že zámerom Izraela je trvalá okupácia v prospech okupačnej mocnosti a jej vlastných občanov.

Pásmo Gazy zostáva pod okupáciou aj po stiahnutí izraelských ozbrojených síl a odsťahovaní osadníkov v roku 2005. Izrael si zachoval účinnú kontrolu nad územím pásma Gazy a jeho obyvateľstvom prostredníctvom kontroly hraníc, teritoriálnych vôd, vzdušného priestoru a evidencie obyvateľstva. Okupácia sa v pásme prejavuje už 16 rokov aj prostredníctvom nezákonnej izraelskej blokády. Tá vážne obmedzila pohyb osôb a tovaru a zdevastovala hospodárstvo pásma Gazy. Opakované prejavy nevraživosti viedli k zabitiu a zraneniam tisícov civilistov a civilistiek. Útoky tiež zničili veľkú časť infraštruktúry a obydlí v pásme Gazy.

„Všetky štáty [medzinárodného spoločenstva] musia prehodnotiť svoje vzťahy s Izraelom a zabezpečiť, aby neprispievali k udržiavaniu okupácie alebo režimu apartheidu. Dnes sa v Bruseli schádzajú európski ministri a ministerky zahraničných vecí. Potreba jasne a jednotne vyzvať na ukončenie izraelskej okupácie nebola nikdy naliehavejšia,“ uviedla Agnès Callamard.

Život pod okupáciou

Palestínčania a Palestínčanky žijúce pod izraelskou okupáciou čelia nespočetnému množstvu prípadov porušovania ľudských práv, ktoré živí inštitucionalizovaný režim systematickej nadvlády a útlaku. Izrael nastolil diskriminačné a represívne zákony zdanlivo ako súčasť okupácie. V skutočnosti tieto zákony slúžia na udržanie izraelského režimu apartheidu. Tieto zákony rozdrobili a segregovali palestínsku populáciu na celom území OPÚ. Vedú pritom k nezákonnému využívaniu ich zdrojov, svojvoľnému obmedzovaniu ich práv a slobody a kontrole takmer všetkých aspektov ich života.

Už pred začiatkom súčasného násilia palestínska populácia pásma Gazy čelila mnohým izraelským vojenským ofenzívam. Počas rokov 2008 až 2023 došlo nad rámec trvalej pozemnej, vzdušnej a námornej blokády k najmenej šiestim ofenzívam. Tieto útoky a blokáda pomohli Izraelu udržať si účinnú kontrolu a okupáciu pásma Gazy. Amnesty International zdokumentovala opakované nezákonné útoky, ktoré predstavujú vojnové zločiny a v niektorých prípadoch dokonca zločiny proti ľudskosti. Pretrvávajúca blokáda predstavuje zločin kolektívneho trestu, teda vojnový zločin.

Palestínčania a Palestínčanky žijúce na Západnom brehu Jordánu vrátane okupovaného východného Jeruzalema bežne čelia nadmernému používaniu sily, nezákonnému zabíjaniu, svojvoľnému zatýkaniu, administratívnemu zadržiavaniu, násilnému vysídľovaniu, demolácii domov, konfiškácii pôdy a prírodných zdrojov, ako aj upieraniu základných práv a slobôd. Izrael drží Palestínske územia pod viacúrovňovou uzáverou, ktorú posilňujú masový dohľad, právne obmedzenia aj fyzické bariéry vrátane nezákonne postaveného múru, respektíve plotu, stoviek kontrolných stanovíšť a cestných zátarás a svojvoľný režim vydávania povolení, ktorými Izrael obmedzuje pohyb a slobodu palestínskej populácie.

Rozširovanie ilegálnych osád a okupácia východného Jeruzalema

Jedným z najpríznačnejších príkladov absolútneho ignorovania medzinárodného práva zo strany Izraela patrí zakladanie a neustále rozširovanie izraelských osád na celom území OPÚ a nezákonná anexia okupovaného východného Jeruzalema, ku ktorej došlo bezprostredne po vojne v roku 1967. V roku 1980 Izrael anexiu Jeruzalema dokonca zakotvil do ústavy. V súčasnosti sa na Západnom brehu vrátane okupovaného východného Jeruzalema nachádza najmenej 300 ilegálnych izraelských osád, v ktorých žije viac ako 700 000 izraelských osadníkov a osadníčok.

„Palestínčania a Palestínčanky na OPÚ žijú už 56 rokov uväznení a utláčaní pod brutálnou izraelskou okupáciou, počas ktorej čelia systémovej diskriminácii. Izraelské orgány narúšajú a kontrolujú každý aspekt ich bežného života. Tieto orgány obmedzujú ich práva vrátane slobody pohybu, možnosti zarobiť si na živobytie a práva na prístup ku vzdelaniu. Obmedzujú ich profesijné ašpirácie a znemožňujú im žiť dôstojne. Zároveň im znemožňujú prístup k pôde a prírodným zdrojom.

Izrael tiež pokračuje vo svojej krutej politike zaberania pôdy a v rozpore s medzinárodným právom nepretržite rozširuje nelegálne osady. To má zničujúce dôsledky na ľudské práva a bezpečnosť Palestínčanov a Palestínčaniek. Násilní izraelskí osadníci už desaťročia prakticky beztrestne útočia na palestínske obyvateľstvo,“ povedala Agnès Callamard.

Drakonický systém kontroly

Drakonický systém kontroly Izraela nad OPÚ zahŕňa rozsiahlu sieť vojenských kontrolných stanovíšť, plotov a múrov, vojenských základní a hliadok, ako aj celý rad represívnych vojenských príkazov. Izraelská kontrola hraníc OPÚ, evidencie obyvateľstva, dodávok vody, elektriny, telekomunikačných služieb, humanitárnej a rozvojovej pomoci a zavedenie izraelskej meny má ničivý vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj palestínskeho obyvateľstva OPÚ.

Táto kontrola dosiahla bezprecedentnú úroveň krutosti v pásme Gazy, kde Izrael udržiava už 16 rokov nezákonnú blokádu. Od 9. októbra 2023 izraelská vláda túto blokádu ešte sprísnila. Blokáda a opakované vojenské operácie Izraela uvrhli pásmo Gazy do jednej z najvážnejších humanitárnych a ľudskoprávnych kríz súčasnosti.

„Izrael má ako okupačná mocnosť povinnosť chrániť a zabezpečiť dobré životné podmienky pre všetkých ľudí žijúcich na území pod svojou kontrolou. Namiesto toho sa však beztrestne dopúšťa hrubého a systematického porušovania ľudských práv. Izrael uvádza ako dôvod svojej krutej politiky potrebu zachovať bezpečnosť. Bezpečnosť však nikdy nemôže ospravedlniť apartheid, nezákonnú anexiu a osídľovanie či vojnové zločiny proti chránenému obyvateľstvu. Jediný spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť pre Izraelčanov a Palestínčanov, je garantovať ľudské práva pre všetkých,“ doplnila Agnès Callamard.

Ukončenie okupácie by znamenalo obnovenie práv Palestínčanov a Palestínčaniek

Ukončiť okupáciu by znamenalo obnoviť práva Palestínčanov a Palestínčaniek. To sa docieli iba zrušením brutálnej blokády pásma Gazy, odstránením izraelských osád zo Západného brehu vrátane východného Jeruzalema a zrušením jeho nezákonnej anexie. Palestínske obyvateľstvo by tak malo možnosť voľne sa pohybovať v oblastiach, kde žije. Rodiny, ktoré sú rozdelené v dôsledku rôznych právnych statusov závislých od miesta bydliska (v Jeruzaleme, na Západnom brehu alebo v pásme Gazy), by sa mohli opäť zlúčiť. Táto zmena by zmiernila hrozné utrpenie mnohých ľudí a ukončila rozsiahle porušovanie ľudských práv.

Ukončenie okupácie by prispelo aj k riešeniu jednej z hlavných príčin opakujúceho sa násilia a vojnových zločinov páchaných voči Izraelčanom a Izraelčankám. Tým by Izrael pomohol zlepšiť ochranu ľudských práv a zabezpečiť spravodlivosť a odškodnenie pre obete a preživších na všetkých stranách.

Kontext situácie

Amnesty International už šesť desaťročí dokumentuje, ako izraelské sily vážne a beztrestne porušujú ľudské práva na OPÚ. V roku 2022 organizácia vydala výskumnú správu s názvom Izraelský apartheid proti palestínskej populácii: Krutý režim nadvlády je zločinom proti ľudskosti. Správa odhaľuje, ako Izrael uplatňuje režim útlaku a nadvlády nad palestínskym obyvateľstvom na všetkých územiach, kde rozhoduje o ich právach, čo zahŕňa Palestínčanky a Palestínčanov žijúcich v Izraeli, na Okupovaných palestínskych územiach, ako aj vysídlených ľudí, ktorí žijú ako utečenci a utečenky v iných krajinách. Mnohé zo zistení a odporúčaní správy zdôrazňujú naliehavú potrebu ukončiť izraelskú okupáciu s cieľom odstrániť podmienky, ktoré umožňujú páchanie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Zistite viac o našej práci