Novela Školského zákona ignoruje nekvalitné segregované vzdelávanie rómskych detí

V Národnej rade SR dnes (14. marca) začína schôdza parlamentu, na ktorej by sa malo okrem iného rokovať aj o novele Školského zákona. Novela podľa Amnesty International Slovensko ignoruje nekvalitné segregované vzdelávanie rómskych detí.

Organizácia pri tejto príležitosti opätovne pripomína, že viac ako 20-tisíc rómskych detí nedostáva také kvalitné vzdelanie ako ich rovesníci a rovesníčky, pričom neustále narastá počet rómskych detí vzdelávaných segregovane. Zároveň stúpa aj počet rómskych detí, ktoré nedokončia základné vzdelanie a stále pretrváva aj „účelová“ diagnostika a nezákonné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a tried. Novela, ktorá je predložená v Národnej rade Slovenskej republiky, nedostatočne reflektuje súčasný diskriminačný a nezákonný stav vo vzdelávaní rómskych detí.

V aktualizovanej tlačovej správe Amnesty International Slovensko upozorňuje, že:

  • ministerstvo školstva návrhom novely ignoruje aj vlastné záväzky z plánu obnovy,
  • návrh novely Školského zákona ukazuje nezáujem štátu riešiť systémovú segregáciu, diskrimináciu a nekvalitné vzdelávanie pre desaťtisíce detí
  • zavedenie úvodných ročníkov prináša riziko ďalšej segregácie rómskych detí a môže mať negatívny dopad na kvalitu vzdelania aj úspešnosť detí v ďalšom štúdiu,
  • nedávne súdne rozhodnutia potvrdzujú, že zodpovednosť za rasovú diskrimináciu detí vo vzdelávaní nesie SR v zastúpení ministerstvom školstva.

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
14. marca 2023

Viac ako 20-tisíc rómskych detí nedostáva také kvalitné vzdelanie ako ich rovesníci a rovesníčky. Počet segregovaných rómskych detí narastá. Stúpa aj počet rómskych detí, ktoré nedokončia základné vzdelanie. Stále pretrváva „účelová“ diagnostika a nezákonné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a tried. Novela, ktorá je predložená v Národnej rade Slovenskej republiky, nedostatočne reflektuje súčasný diskriminačný a nezákonný stav vo vzdelávaní rómskych detí.

Aj nedávne rozsudky Najvyššieho súdu o ZŠ Podsadek v Starej Ľubovni a Krajského súdu v Prešove o ZŠ Hermanovce poukazujú na zodpovednosť štátu v zastúpení ministerstvom školstva za diskrimináciu detí z dôvodu ich rómskej etnickej príslušnosti. Štát má podľa týchto rozsudkov prijať účinné opatrenia na ochranu pred diskrimináciou a na odstránenie diskriminácie detí.

Napriek rozsudkom sa ministerstvo školstva opäť raz rozhodlo pokračovať v hroznej tradícii ignorovania závažného a dlhotrvajúceho problému segregácie rómskych detí. „Navrhovaná novela školského zákona mala byť krokom k zlepšeniu neustále sa prehlbujúcej segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Návrh, ktorý na marcovej schôdzi prerokováva Národná rada Slovenskej republiky, však ukazuje nezáujem riešiť diskriminačnú prax a nekvalitné vzdelanie pre desaťtisíce rómskych detí,“ pripomína Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko.

Ministerstvo školstva návrhom novely ignoruje aj vlastné záväzky z plánu obnovy, nakoľko novela neobsahuje definíciu segregácie ani návrhy, ako segregáciu monitorovať, či uchopiteľnú metodickú podporu desegregácie. Hoci ministerstvo školstva prisľúbilo prijatie definície segregácie v blízkej budúcnosti, v inom legislatívnom návrhu, vzhľadom na neprehľadnú politickú situáciu môže ľahko nastať situácia, v ktorej sa ju nepodarí presadiť.

Amnesty International by samotné vyňatie definície segregácie zo školského zákona nepovažovala za najzásadnejší problém, ak by novela obsahovala podporné opatrenia na predchádzanie a odstraňovanie segregácie, akými sú práve kontrolované nastavenie školských obvodov, prevencia ‚bieleho odlivu‘, finančná podpora zriaďovateľom na školskú dopravu a ďalšie. „V zákone aj naďalej ostáva stigmatizujúca definícia dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia. Za ich znevýhodnené sociálne postavenie je zodpovedná predovšetkým systémová diskriminácia, nie nedostatočne podnetné prostredie,“ dodáva Sloboda.

Naopak, novela prináša zavedenie úvodných ročníkov, ktoré považujeme za rizikové riešenie a obávame sa, že prakticky ide o znovuzavedenie nultých ročníkov, ktoré sa v minulosti ukázali ako segregačné, s negatívnym dopadom na kvalitu vzdelania aj úspešnosť detí v ďalšom štúdiu. Napriek opatreniam, ktoré majú pomôcť vyhnúť sa chybám z minulosti, je potrebné, aby bol proces zaraďovania detí do/z úvodných ročníkov dôsledne monitorovaný, pretože zo svojej podstaty predstavuje riziko porušenia zákazu segregácie.

Za ďalší negatívny aspekt novely školského zákona považuje Amnesty International vyňatie zákazu opätovného opakovania ročníkov na jednotlivých stupňoch vzdelávania. Slovensko patrí spomedzi krajín EÚ na vrchol v miere opakovania a viacnásobného opakovania ročníka, resp. ročníkov. Opakovanie ročníka a jeho započítavanie do školskej dochádzky vedie k predčasnému ukončeniu štúdia, stigmatizuje, znižuje motiváciu aj sebavedomie. Až pre jednu tretinu detí, ktoré viackrát opakujú ročník/ročníky, je prvý stupeň vzdelania najvyšším dosiahnutým vzdelaním a iba jedno z desiatich detí pokračuje v štúdiu na strednej škole. Opakovanie ročníkov je zároveň klasickým príkladom segregačnej praxe.

Vyzývame Národnú radu Slovenskej republiky, aby nepremrhala šancu zaručiť rovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti. Dôraz na odstránenie všetkých foriem diskriminácie v slovenskom vzdelávacom systéme vrátane segregácie musí byť najvyššou prioritou.

Po dekádach neriešenia týchto problémov už Slovensko nemá nárok vajatať či vracať sa k rozličným pilotným projektom, je čas presadiť nebojácne, efektívne a funkčné opatrenia na predchádzanie segregácii a jej odstraňovanie s adekvátnymi finančnými zdrojmi zo štátneho rozpočtu a dôsledným monitoringom týchto opatrení. To je jediná cesta, ako možno diskriminovaným a segregovaným deťom vrátiť budúcnosť, na ktorú majú právo.

Pozadie

Rómskym deťom v Slovenskej republike sa systematicky upiera právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou v základnom školstve. Prevažná väčšina týchto detí je segregovaná v čisto rómskych bežných školách a triedach alebo v špeciálnych školách a triedach, v dôsledku čoho sú odsúdené na nekvalitné segregované vzdelávanie. Od mája 2015 vedie Európska komisia voči Slovensku konanie pre porušenie smernice o rasovej rovnosti práve pre nezákonné odčleňovanie rómskych detí v bežnom a špeciálnom vzdelávacom prúde. Slovensko zatiaľ nepodniklo opatrenia, ktoré by mali za následok zníženie počtu rómskych detí vzdelávaných oddelene od svojich rovesníkov.

Amnesty International sa od roku 2006 zaoberá monitoringom a výskumom prístupu rómskych detí k vzdelaniu na Slovensku.


Prečítajte si viac o našej práci