Plán obnovy nesmie reprodukovať systém rasovej diskriminácie

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
21. MARCA 2024

Amnesty International na Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie (21. marec) upriamuje pozornosť na vysoké riziko prehĺbenia segregácie rómskych detí vo vzdelávaní financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Amnesty International už dekády poukazuje na segregáciu rómskych detí v školách. Tá predstavuje rozšírený prejav systémového rasizmu nielen na úrovni krajiny, ale aj regionálnych štruktúr. Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní nie je len sériou izolovaných prípadov, ale systémovým problémom, ktorý odráža širšie spoločenské štruktúry vylúčenia a diskriminácie. 

Na Slovensku máme segregované školy aj školy, kde sa pre nedostatok priestorov rómske deti učia až v poobedných hodinách. Tieto školy fungujú v tzv. dvojzmennej prevádzke, ktorú by mala väčšina týchto škôl do konca roka 2026 ukončiť. Prostriedky na túto zmenu by mal poskytnúť Plán obnovy a odolnosti, teda ide o zdroje EÚ. V tomto prípade budú finančné prostriedky EÚ pridelené na navýšenie chýbajúcich kapacít na vzdelávanie. Na prvý pohľad sa zdá, že táto investícia priamo rieši problém chýbajúcich kapacít a vytvára viac priestoru pre deti, aby sa mohli učiť v priaznivejšom prostredí. Niektoré by mohli prvýkrát navštevovať školu, kde bude jedáleň či telocvičňa. Ak sa však tieto zlepšenia zamerajú výlučne na školy v segregovaných komunitách, výsledkom môže byť skôr pohodlnejšia a vynaliezavejšia segregácia. 

Zrušenie dvojzmennej prevádzky nesmie viesť k „priaznivejšej“ segregácii 

Dvojzmenná prevádzka základných škôl sa musí nevyhnutne skončiť. Táto naliehavá zmena však v žiadnom prípade nesmie viesť k zlepšeniu podmienok oddeleného a nerovného vzdelávania, povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko. 

„Argument, že demografické trendy či vyššia koncentrácia Rómov a Rómok v určitých regiónoch prirodzene vedú k segregácii rómskych detí v niektorých školách, racionalizuje segregáciu prostredníctvom demografických vysvetlení. Takýto prístup však zásadne ignoruje aktívnu úlohu politík a politickej reprezentácie,“ dodal Sloboda. 

Tím Amnesty International z verejne dostupných informačných zdrojov zistil, že polovica škôl v spomínanej dvojzmennej prevádzke plánuje rozšíriť svoje kapacity. Organizácia však identifikovala vážne riziko, že pri rozšírení kapacít školy segregáciu zachovajú alebo dokonca rozšíria. Nepodarilo sa jej pritom nájsť ani jeden zámer, ktorý by smeroval k desegregácii či aspoň nesegregoval. 

Financie z EÚ ako nástroj porušovania ľudských práv 

„Zneužívanie fondov EÚ sa tu neukazuje ako finančná nezrovnalosť, ale ako nástroj porušovania ľudských práv. Fondy EÚ sa tak majú používať na ďalšiu reprodukciu rasových a etnických nerovností v rámci vzdelávacích systémov,“ povedal Sloboda. 

Tím Amnesty International rovnako analyzoval situáciu na nových základných školách, ktoré vznikli od apríla 2015. V tomto období Európska komisia začala proti Slovensku konanie pre porušenie smernice o rasovej rovnosti. Zo zistení vyplýva, že ministerstvo školstva podporilo otvorenie najmenej šiestich nových segregovaných základných škôl. Takisto sa rozšírili kapacity dvoch ďalších už segregovaných škôl, čo viedlo k vyššej koncentrácii rómskych žiakov a žiačok. V súčasnosti šesť z týchto ôsmich kapacitne navýšených vzdelávacích priestorov funguje v dvojzmennej prevádzke, pričom majú nárok na financovanie z plánu obnovy. 

Vzhľadom na nedávnu históriu by rozšírenie segregovaných škôl mohlo relatívne rýchlo riešiť problém nedostatočných kapacít. Je to však len valiaca sa snehová guľa, vzhľadom na neutíchajúci dopyt po ďalšom rozšírení kapacít. Riešenie problému segregácie rómskych detí vo vzdelávaní si preto vyžaduje odklon od redukujúcich argumentov demografického trendu či chýbajúcej infraštruktúry. Skutočným riešením je desegregácia škôl, poskytovanie cielenej podpory a zdrojov a presadzovanie antidiskriminačných opatrení,“ uzavrel Sloboda. 

Vyzývame vládu aj Európsku komisiu na konkrétne kroky 

Nech je tento Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie výzvou do akcie – momentom, keď vláda SR a Európska komisia potvrdia svoj záväzok čeliť segregácii vo vzdelávaní. Preto Amnesty International Slovensko pripomína vláde SR aj Európskej komisii, že musia ukončiť budovanie a udržiavanie inštitúcií, v ktorých prísľub vzdelania ako nástroja na vyrovnávanie šancí tragicky zlyháva. Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl je viac ako len administratívna úloha, ktorá nám v semafore zasvieti na zeleno. Jej cieľom musí byť zabezpečenie dôstojného a rovného vzdelávania, ktoré bude emancipovať všetky deti. 

Zistite viac o našej práci