Tolerované stereotypy v polícii a justícii upevňujú systémový rasizmus

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
25. OKTÓBER 2023

Amnesty International je znepokojená zisteniami, ktoré naznačujú, že v prípade mladistvého Róma boli porušené kľúčové ustanovenia medzinárodného a vnútroštátneho práva, akým je aj použitie väzby ako „krajného opatrenia“. Obzvlášť znepokojujúca je skutočnosť, že ide o prípad mladistvej osoby z marginalizovanej skupiny. Organizácia vyjadrila podozrenie na nehumánne, ponižujúce a diskriminačné zaobchádzanie zo strany polície. Okrem toho vyjadrila aj hlboké znepokojenie nad absenciou nezávislého a dôsledného vyšetrenia tohto konania.

Stručne o prípade mladistvého Róma, ktorého zadržiavajú od mája 2023

Mladistvý Róm 18. mája tohto roku údajne konal v konflikte so zákonom. Z výpovede mladistvého aj svedka vyplynulo, že pri služobnom výkone obmedzovania osobnej slobody policajt udrel mladistvého otvorenou dlaňou do oka tak, že mladistvý vpadol do policajného auta. V priebehu výsluchu, o ktorom neboli upovedomení zákonní zástupcovia zadržaného mladistvého ani sociálna kuratela a počas ktorého bol mladistvý pod vplyvom alkoholu, na neho policajti kričali, vulgárne mu nadávali a jeden z policajtov proti nemu použil fyzické násilie. Následne lekár stanovil diagnózu pomliaždenia hrudníka a vedľajšiu diagnózu pomliaždenia brušnej dutiny. Jeden zo svedkov zhotovil zvukovo-obrazový záznam, na ktorom je zreteľne počuť krik a búchanie.

Dňa 21. mája na základe uznesenia súdu, bol mladistvý z cely policajného zaistenia vzatý do väzby, kde sa nachádza dodnes. Návrh na zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia na základe § 363 Trestného poriadku bol zamietnutý generálnou prokuratúrou 12. septembra. Všetky tri trestné oznámenia týkajúce sa podozrenia zo spáchania zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa zo strany polície boli v priebehu augusta a septembra zamietnuté a postúpené na disciplinárne konanie.

Budúci týždeň bude mladistvý opätovne žiadať o prepustenie z väzby na slobodu. Ku dnešnému dňu nebola podaná obžaloba, a tým pádom ani stanovený dátum riadneho súdneho pojednávania o konflikte mladistvého so zákonom.

Policajné násilie a nátlak pri zásahu a počas výsluchu

Podľa výpovedí mladistvého a svedka pri služobnom výkone obmedzovania osobnej slobody policajt udrel otvorenou dlaňou mladistvého do oka tak, že ten vpadol do policajného auta. Podľa slov poškodeného ho následne počas výsluchu jeden z policajtov kopol do nohy, udrel päsťou do rebra, buchol do chrbta a ťahal za vlasy. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vyhodnotil zvukovo-obrazový záznam ako materiál. Z neho je zrejmé, „že v miestnosti búcha nábytok, slová mladistvého ‚ale ja nič nerobím‘ a ‚au‘, silnejšie búchanie nábytkom a zvuk potlačenia stoličky, počuť policajta ako zvýšeným hlasom hovorí mladistvému ‚komu sa ty smeješ?‘, otázku zopakovanú krikom a následné slová ‚čo si ty myslíš?‘. Tento obsah obrazovo- zvukového záznamu korešponduje s tvrdeniami mladistvého o psychickom a fyzickom nátlaku…“

Rovnako aj lekárska správa, ktorá bola vyhotovená deň po výsluchu, potvrdila diagnózu pomliaždenia hrudníka a vedľajšiu diagnózu pomliaždenia brušnej dutiny. Napriek tomu trestné oznámenia voči takto postupujúcim službukonajúcim policajtom boli zamietnuté a všetky tri boli postúpené na disciplinárne konanie.

Podľa článku 37 (a) Dohovoru o právach dieťaťa žiadne dieťa nesmie byť podrobené mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Takéto zaobchádzanie je hrubým porušením práv dieťaťa a je úplne neakceptovateľné. Podľa Všeobecného komentára č. 24 o právach detí v justičnom systéme si táto situácia vyžaduje aktívnu nápravu. Situácia je obzvlášť alarmujúca s prihliadnutím na skutočnosť, že ide o podozrenie z neľudského a ponižujúceho zaobchádzania príslušníkov polície voči mladistvej osobe z marginalizovanej skupiny.

Väzba ako prvá a rýchla voľba

Mladistvý je od mája umiestnený vo väzbe, najskôr v kolúznej, v súčasnosti v predbežnej. Návrh na zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia na základe § 363 Trestného poriadku bol zamietnutý. Sudca opakovane zamietol žiadosť o prepustenie mladistvého z väzby na slobodu. Alternatívy k väzbe neboli dôkladne zvážené. Mladistvý ponúkal rôzne formy náhrady, či už písomným sľubom, alebo dohľadom probačného a mediačného úradníka. Pracovník sociálnej kurately navrhol prepustenie z väzby. Zároveň odporučil, aby mladistvému bola uložená povinnosť navštevovať referát poradenskopsychologických služieb. V prípade problémového správania navrhol umiestenie mladistvého v diagnostickom centre pre mladistvých.

Podľa článku 37 (b) Dohovoru o právach dieťaťa sa väzba ako trest odňatia slobody používa len ako krajné opatrenie a na čo najkratší potrebný čas. Vychádzajúc z Pravidiel OSN na ochranu mladistvých zbavených slobody (Havanské pravidlá), v prípade mladistvých a obzvlášť tých mladistvých, u ktorých existuje predpoklad aj diskriminačného motívu väzby, je potrebné uprednostňovať uplatňovanie alternatív k väzbe, akými sú usmernenie a dohľad, poradenstvo, probácia, pestúnska starostlivosť, vzdelávacie a výcvikové programy a iné alternatívy ústavnej starostlivosti.

Mladí v konflikte so zákonom a systémová diskriminácia v inštitúciách dohliadajúcich na spravodlivosť

Mnohé deti a mladí dospelí, ktorí sa dostanú do konfliktu so zákonom, sú obeťou diskriminácie. Amnesty International v uplynulých rokoch zdokumentovala rozšírenú diskrimináciu Rómov a Rómok. Táto diskriminácia sa prejavuje aj v neschopnosti orgánov chrániť ľudí pred rasovo motivovaným násilím zo strany polície a neposkytovaní nápravy. To sú prejavy systémového rasizmu. Nezákonná diskriminácia je problém, ktorý si vyžaduje okamžité a rázne riešenia. Mladí ľudia z marginalizovaných skupín, ktorí konajú v konflikte so zákonom, potrebujú vhodnú podporu a pomoc pri napĺňaní ich ekonomických a sociálnych práv, nie nehumánne a ponižujúce zaobchádzanie a tresty odňatia slobody.

Amnesty International pripomína, že kontakt mladistvého so systémom spravodlivosti by v žiadnom prípade nemal viesť k jeho ďalšej traumatizácii a stigmatizácii. Od prvého kontaktu mladistvého so systémom spravodlivosti musí byť vylúčená diskriminácia. Preto je v tejto chvíli extrémne dôležité opätovne preskúmať v uvedenom prípade mladistvého všetky podozrenia zo zlého zaobchádzania zo strany polície s ohľadom na možné rasovo motivované konanie, ako aj rešpektovať a chrániť ľudské práva a právne záruky mladistvého. Tolerovanie stereotypného prístupu inštitúcií ku konfliktu mladistvého so zákonom ďalej povzbudzuje orgány spravodlivosti k systémovej diskriminácii. Štátne inštitúcie sú povinné podniknúť všetky kroky potrebné na odstránenie systémovej diskriminácie.

Zistite viac o našej práci