6 spôsobov ako prispieť k boju proti rodovo podmienenému násiliu 

25. november je Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách a prvým zo 16-dňovej celosvetovej aktivistickej kampane proti rodovo podmienenému násiliu. Kampaň končí Medzinárodným dňom ľudských práv 10. decembra. Náš aktivizmus v tomto období môže mať rôzne podoby a rozsah, každá akcia však prispeje k posilneniu nášho spoločného volania po ukončení rodovo podmieneného násilia a odstránení kultúry znásilnenia. 

Pre ženy a rodovo nekonformných ľudí na Slovensku, ale aj na celom svete je čoraz ťažšie uplatňovať si ľudské práva. Tento stav má viacero príčin, medzi ktoré patria napríklad: 

  • vytrvalé odmietanie politickej reprezentácie ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a šírenie bludov o tzv. „dženderovej ideológii“; 
  • škodlivé, neustále sa opakujúce pokusy o obmedzovanie prístupu k interrupciám a obmedzovanie telesnej autonómie ľudí s maternicou; 
  • legislatívne pokusy o obmedzovanie práv transrodových ľudí; 
  • absencia právneho rámca, ktorý by uznával existenciu nebinárnych ľudí a priznával im právo na zmenu rodu v súlade s ich identitou; 
  • rodovo podmienené násilie, ktoré veľkú časť obyvateľstva núti žiť v strachu a časť svojej mentálnej kapacity venovať neustálej pohotovosti, pričom dlhodobo zostáva na okraji záujmu štátnych orgánov aj našich volených zástupcov a zástupkýň; 
  • hlboko zakorenený diskurz zvýrazňujúci binárne a škodlivé rodové roly a predstavy o sexualite, ktorých dôsledkom je rozšírené sexualizované násilie voči ženám a transrodovým ľuďom; 
  • zužovanie priestoru pre obrankyne a obrancov ľudských práv žien a dievčat, ktoré odzrkadľuje nevôľu časti populácie a štátnej moci garantovať rovné práva pre všetkých; 
  • nerovnosť v odmeňovaní a neplatená alebo podhodnotená práca v starostlivosti o domácnosti a komunity; 
  • zastaralá legislatíva upravujúca zločin znásilnenia, ktorá nereflektuje skutočnosť, že deliacou líniou medzi znásilnením a konsenzuálnou sexuálnou interakciou je súhlas. 

Cieľom kampane je na tieto problémy upozorniť a volať po náprave. Prinášame preto niekoľko tipov, ako sa môžete do 16 dní aktivizmu zapojiť aj vy: 

1. Podporte kampaň Hovorme o súhlase a pomôžte nám šíriť osvetu o dôležitosti legislatívnej zmeny definície znásilnenia. 

Prejaviť súhlas so sexuálnou aktivitou neznamená podpísať zmluvu, ale prejav vôle musí byť jasný a nadšený. Rešpektovať potrebu súhlasu pri sexuálnej aktivite znamená nielen súhlas očakávať, ale aj sa oň aktívne a priebežne zaujímať. Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o témach súhlasu a telesnej autonómie podporujú a normalizujú v našej spoločnosti správanie, ktoré vedie k sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu a znásilneniu. Pridajte sa ku kampani Hovorme o súhlase a šírme spolu osvetu o príčinách a dôsledkoch sexualizovaného a rodovo podmieneného násilia. 

2. Podpíšte petíciu za prijatie legislatívnej definície znásilnenia založenej na absencii súhlasu 

V Amnesty International Slovensko vychádzame z presvedčenia a konsenzu odbornej verejnosti, že deliacou líniou medzi sexuálnou interakciou a znásilnením je súhlas. Systémové zmeny, ktoré posilnia ochranu preživších sexuálneho násilia a znásilnenia na Slovensku, sú preto nevyhnutnosťou. Žiadame poslancov a poslankyne NR SR, aby zabezpečili ochranu obyvateľstva Slovenska pred sexualizovaným násilím a znásilnením zmenou legislatívy upravujúcej zločin znásilnenia. 

3. Prečítajte si knižku Právo na sex, ktorá nedávno vyšla v slovenskom preklade 

Kniha feministických esejí akademičky Amie Srinivasan; Právo na sex sa zaoberá problematikou sexu a sexualizovaného násilia v kontextoch zneužívania moci, rasového útlaku či sociálnych nerovností a sex vníma ako politický fenomén. Právo na sex teraz vychádza v slovenskom preklade a je bezpochyby jednou z kníh o sexe, súhlase a moci, ktorú sa oplatí si prečítať. 

4. Podporte Justynu Wydrzyńskú, ktorú prenasledujú za to, že spolu s ďalšími aktivistkami pomáha ženám v prístupe k bezpečnej interrupcii v Poľsku 

Justyna Wydrzyńska má 3 deti z bývalého manželstva, v ktorom zažívala násilie. Veľmi otvorene hovorí o tom, ako osobná skúsenosť ovplyvnila jej rozhodnutie pomáhať ženám v núdzi. Justyna Wydrzyńska má tiež skúsenosť s interrupciou bez podpory a prístupu k spoľahlivým informáciám. Tá jej dodala silu a motiváciu pomáhať iným, aby mohli robiť informované rozhodnutia o svojom reprodukčnom zdraví. Justyna je spoluzakladateľkou aktivistického kolektívu Abortion Dream Team (známeho ako ADT). ADT bojuje proti stigmatizácii interrupcií a ponúka poradenstvo o prístupe k bezpečným interrupciám v Poľsku. 

Justynin príbeh je súčasťou Maratónu písania listov – najväčšieho ľudskoprávneho podujatia na svete. Amnesty International usporadúva túto udalosť už viac ako 20 rokov, tradične v období okolo Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Ľudia na celom svete v priebehu niekoľkých týždňov píšu a odosielajú milióny listov solidarity a petícií, ktorými žiadajú spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných ľudí. 

Usporiadajte vlastnú podpisovú akciu v rámci Maratónu písania listov vo svojej komunite, škole alebo napríklad na podujatí vo svojom obľúbenom podniku či kultúrnom centre. 

5. Sledujte a podporujte organizácie a kolektívy, ktoré sa zaoberajú bojom za rodovú rovnosť a pomocou preživším rodovo podmieneného násilia 

Povinnosťou štátu je chrániť obyvateľstvo pred sexualizovaným násilím a znásilnením. Štátne orgány však pri jej plnení často zlyhávajú a dôležité úlohy v rámci prevencie sexualizovaného násilia, pomoci preživším a aktivity v prospech rodovej rovnosti vykonávajú nezávislé kolektívy a organizácie. V sérii rozhovorov Hovorme o súhlase sme sa rozprávali s odborníčkami o príčinách a dôsledkoch rodovo podmieneného násilia, ako aj o potrebných krokoch na boj proti nemu. V rozhovoroch nájdete odkazy na weby jednotlivých organizácií a kolektívov, ktoré môžete podporiť. 

6. Dajte svojim blízkym vedieť, že stojíte pri nich a môžu sa na vás obrátiť za akýchkoľvek okolností. Nebojte sa požiadať o pomoc svojich blízkych alebo odborníctvo 

Zistite viac o našej práci