Definícia znásilnenia zostáva zastaralá a nedostatočná

V platnosti ostáva zastaralá a nedostatočná definícia znásilnenia. Parlament sa na júnovej schôdzi nedostal k hlasovaniu o novele Trestného zákona. Nehlasoval tak ani o pozmeňovacom návrhu, ktorý obsahoval zákonnú definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Ide o dôsledok rozhodnutia poslancov a poslankýň NR SR predčasne ukončiť júnovú schôdzu. Samotné rozhodnutie s definíciou nesúvisí. Treba tiež zdôrazniť, že v prípade niektorých iných návrhov zákonov je ukončenie schôdze NR SR dobrou správou pre ľudské práva. V prípade definície znásilnenia to však neplatí.

V platnosti ostáva zastaralá a nedostatočná definícia znásilnenia. Tá sa zameriava na prítomnosť násilia a prejaveného odporu. Nezohľadňuje pritom absenciu slobodného súhlasu, ako sa vyžaduje v medzinárodnom práve a normách. Medzinárodné ľudskoprávne normy nedefinujú sexuálne násilie primárne na základe použitia alebo hrozby fyzického násilia ani na základe zneužitia bezbrannosti. Medzinárodné právo vychádza z narušenia telesnej autonómie človeka, ku ktorému dochádza pri sexuálnych aktivitách bez súhlasu všetkých zúčastnených.

Na situáciu reagoval riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda: „Slovensko potrebuje definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Tento krok by mal byť v kategórii priorít NR SR, ktoré neznesú žiadny odklad. Príprava novely Trestného zákona prebieha od začiatku jej tvorby už takmer dva roky. Slovensko však stále neposilnilo legislatívnu ochranu svojho obyvateľstva pred znásilnením a sexuálnym násilím. Poslancom a poslankyniam unikla ukončením júnovej schôdze ďalšia šanca urobiť tento dôležitý a potrebný krok. Pre ten existuje, na Slovensku celkom vzácny, široký konsenzus v odbornej aj širokej verejnosti.“

Amnesty International vyzýva na prijatie novej defínicie znásilnenia dlhodobo

Amnesty International vyzýva poslancov a poslankyne NR SR, aby podnikli všetky dostupné kroky pre prijatie modernej a kvalitnej definície znásilnenia ešte pred parlamentnými voľbami. Aby bola táto definácia v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi normami, musí byť založená na absencii súhlasu.

Cesta k definícii znásilnenia založenej na absencii súhlasu bude v súčasnej politickej situácii pravdepodobne komplikovaná. Jej prijatie by vyžadovalo zvolanie mimoriadne schôdze, v ktorej programe by bolo aj rokovanie a hlasovanie o novele Trestného zákona a predloženého pozmeňovacieho návrhu, ktorý definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu obsahuje. Súčasne platná zastaralá a nedostatočná definícia znásilnenia dostatočne nechráni populácia Slovenska pred sexuálnym násilím.

„Ak parlament do septembrových volieb nedokáže prijať nevyhnutne potrebnú zmenu definície znásilnenia, budeme žiadať novú vládu aj zloženie NR SR, aby zabezpečili prijatie potrebnej zmeny legislatívy upravujúcej znásilnenie a zasadili sa tak o posilnenie ochrany obyvateľstva Slovenska pred znásilnením. Treba však dodať aj to, že neschopnosť slovenskej politickej reprezentácie prijať túto zmenu je trestuhodná a vystavuje väčšine politikov a političiek jednoznačné negatívne hodnotenie, ktoré hovorí, že na výraznejšej ochrane pred znásilneniami a sexualizovaným násilím im nezáleží.“ dodal Sloboda.

Prečítajte si viac o našej práci