Pozmeňovací návrh nerobí zákon o rodnom čísle prijateľným

VYJADRENIE AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
28. júna 2023 

Slovenský parlament by mal na júnovej schôdzi v druhom čítaní hlasovať o návrhu zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle. Schválenie tohto zákona by znamenalo de facto znemožnenie právnych tranzícií. Úradnú zmenu rodu je pritom na Slovensku možné podstúpiť viac ako 40 rokov. Časť poslancov a poslankýň by mohla za riešenie považovať pozmeňovací návrh, ktorý by upravoval zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku. Aj po prijatí pozmeňovacieho návrhu by však transrodoví ľudia neustále čelili nedobrovoľnému sociálnemu coming-outu. S tým by súviseli aj vážne riziká a porušovanie ľudských práv.

Na blížiace sa hlasovanie reagoval aj riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda. „Slovenská republika má povinnosť chrániť práva všetkých z nás bez ohľadu na našu rodovú identitu. Blížiace sa hlasovanie o zákone o rodnom čísle je pre našich volených zástupcov a zástupkyne príležitosťou ukázať, či skutočne dbajú o dodržiavanie svojich ľudskoprávnych záväzkov.

Amnesty International s mnohými organizáciami a viac ako 25 000 ľuďmi zo Slovenska a Európy vyzýva na odmietnutie tohto škodlivého a transnegatívneho návrhu.

Aktuálna situácia transrodových ľudí na Slovensku

Úradná zmena rodu, nazývaná aj právna tranzícia, je na Slovensku legálna už desaťročia. V súčasnosti je na Slovensku možné podstúpiť právnu tranzíciu, ktorá zahŕňa aj zmenu rodného čísla a mena, na základe splnenia zákonných podmienok. Tieto podmienky zahŕňajú psychiatrický posudok, podstúpenie hormonálnej liečby a ďalšie kroky.

Transrodoví ľudia sú súčasťou našej spoločnosti – vždy tu boli a budú a žiadna legislatíva tento fakt nezmení. Mnohé svedectvá transrodových ľudí potvrdzujú, že vstúpiť do procesu tranzície a prejsť ním až do konca je obrovskou záťažou na telo aj psychiku a túto záťaž by nikto nepodstupoval z rozmaru. Komplikovať beztak zložitý proces tranzície ešte viac, resp. ho de facto znemožniť, je jasnou snahou ďalej dehumanizovať transrodových ľudí a upierať im ľudské práva,“ zdôraznil Sloboda.

Človek, ktorý podstúpi úradnú zmenu rodu, automaticky dostáva nové rodné číslo. Zmeniť rod v dokladoch bez zmeny rodného čísla na Slovensku nie je možné. Zároveň nie je možné zmeniť občianske meno na také, ktoré neprislúcha úradnému rodu. (Ak máte v rodnom čísle indikátor ženského rodu, matrika mi nepovolí zmeniť si meno na mužské).

Prečo je návrh zákona o rodnom čísle škodlivý

Zmena zákona by od ľudí, ktorí majú záujem o úradnú zmenu rodu (v zákone používaný pojem „pohlavie“), vyžadovala „genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia danej osoby“. Navrhovateľky v rozprave aj dôvodovej správe k návrhu argumentujú, že rodné číslo musí „odrážať skutočné biologické pohlavie a byť evidenciou skutočnej biologickej identity“ a že táto požiadavka je len snahou zosúladiť zákon o rodnom čísle s ďalšími právnymi predpismi SR. Podľa navrhovateliek takáto zmena zákona neznamená zákaz právnej tranzície, pretože zmena rodného čísla „nemení pohlavie osoby“.

Tieto nezmyselné argumenty popierajú moderné vedecké poznatky, ľudskoprávne záväzky Slovenska aj realitu, pretože nič z toho, čím predkladateľky zákona argumentujú, nie je založené na faktoch. Tento návrh zákona pod zásterkou zjednotenia legislatívy zákerne útočí na transrodových, nebinárnych a intersex ľudí, ktorých sa časť politickej reprezentácie snaží dlhodobo démonizovať.

Stanoviská odborných obcí hovoria jasne: Zákon nemá odborný základ

Na neodbornosť návrhu zákona reagovali aj viaceré odborné spoločnosti, ktoré vo svojich stanoviskách vyjadrujú zásadnú odbornú kritiku a nesúhlas s návrhom zákona. Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPsS) vo svojom stanovisku uviedla odborné dôvody, pre ktoré považuje „doplnenie zákona o rodnom čísle za návrh, ktorý nemá žiadny medicínsky a odborný základ, ktorý nijakým spôsobom neprispeje k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, práve naopak, v mnohých prípadoch ju sproblematizuje, zablokuje alebo úplne znemožní, a ktorý je v príkrom rozpore s doterajšou praxou takzvanej zmeny pohlavia. Veľmi znepokojivým rozmerom zákona je jeho zjavná neetickosť a ohrozenie ľudských práv a slobôd.“

Predmetné stanovisko SPsS podporili o. i. aj Slovenská endokrinologická spoločnosť, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Slovenská sexuologická spoločnosť a Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky. Posledná menovaná spoločnosť, Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, vydala aj vlastné stanovisko, v ktorom sa uvádza: „Vysloviť na základe výsledkov genetických laboratórnych vyšetrení záver v zmysle ‚nesprávne určenie pohlavia osoby‘ resp. ‚správne určenie pohlavia osoby‘ je v rozpore s aktuálnymi odbornými poznatkami, ako aj so správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti v odbore lekárska genetika.“

Právo na sebaurčenie

Každý človek má právo na sebaurčenie a na život v súlade so svojou identitou. Toto právo znamená, že človek má právo definovať svoju rodovú identitu bez ohľadu na pohlavie, ktoré mu pripísali pri narodení, a zároveň má právo na vyjadrenie rodovej identity prostredníctvom vzhľadu či správania. Podmieňovať toto právo lekárskym posudkom je porušením ľudských práv transrodových osôb a ignoruje najnovšie závery Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Biologické pohlavie vs. rodová identita

Návrh zákona síce hovorí o „genetickom teste“, ten však nešpecifikuje, takže nie je zrejmé, o aký test má ísť. Určité vyšetrenie napríklad dokáže určiť skladbu pohlavných chromozómov, to však samo o sebe nedá odpoveď na otázku, či osobe pri narodení pohlavie určili správne alebo nesprávne. Žiadny test zároveň vôbec nedokáže určiť prežívaný rod testovanej osoby. Keby takýto test aj existoval, vyžadovať od transrodových osôb „genetický test“ je flagrantným porušením ich ľudských práv.

Navrhovateľky v dôvodovej správe používajú pojem „skutočná biologická identita“. Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv takýto pojem nepozná. Čo však pozná a chráni, je rodová identita. De facto zákaz právnych tranzícií by bol porušením európskej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov, ktoré Slovenskú republiku zaväzujú k ochrane práva na súkromný a rodinný život, sebaurčenie a ďalších ľudských práv.

Nesprávne doklady znemožňujú transrodovým ľuďom žiť v súlade so svojou rodovou identitou

Podstatou právnej tranzície je práve to, aby v dokladoch a osobných dokumentoch človeka figuroval správny, teda prežívaný rod. V opačnom prípade transrodový človek neustále čelí nedobrovoľnému sociálnemu coming-outu a s tým súvisiacim rizikám šikany, diskriminácie či násilia. Podstúpiť úradnú zmenu rodu je teda pre transrodových ľudí pri tranzícii esenciálne.

Život s dokladmi, ktoré nereflektujú prežívaný rod, má ohromné následky na psychické zdravie a pohodu transrodových ľudí aj ich blízkych. Znemožnením právnej tranzície by Slovenská republika niesla zodpovednosť za zhoršenie zdravotného stavu tisícov ľudí s potenciálne fatálnymi dôsledkami.

Pozmeňovací návrh je len náplasťou na problém, ktorý by v konečnom dôsledku ešte zhoršil

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorému predsedá jeden z navrhovateľov zákona, odporučil zákon schváliť s pozmeňovacím návrhom. Pozmeňovací návrh sa týka § 2 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku. Do zákona by sa doplnil nový odsek. Podľa neho „osobe mužského pohlavia je možné určiť ženské meno a naopak v prípade predloženia lekárskeho potvrdenia podľa §6 ods. 7.“

„Tento pozmeňovací návrh je len lacnou snahou umlčať kritiku odbornej aj laickej verejnosti. Zmena zákona o rodnom čísle by transrodovým ľuďom znemožnila zmenu mena a priezviska. Osoby, ktoré vystupujú ako ženské, by teda mali v dokladoch mužské meno a naopak. Pozmeňovací návrh, ktorý by zmenu mena a priezviska umožnil, by v praxi nijako neriešil hlavný problém tohto zákona – a to, že transrodoví ľudia by v bežných situáciách čelili núteným coming-outom a s tým súvisiacim rizikám násilia, šikany, diskriminácie a ďalšiemu porušovaniu ľudských práv. Nesúlad úradného rodu a mena by naopak tieto situácie mohol ešte zhoršiť, doplnil Sloboda.

Bez ohľadu na pozmeňovací návrh musia poslanci a poslankyne zákon odmietnuť

Amnesty International vyzýva poslancov a poslankyne NR SR, aby odmietli transnegatívny návrh na zmenu zákona o rodnom čísle. Pozmeňovacie návrhy, ktorých cieľom je zaobaliť škodlivé následky zákona do neodborných kompromisov, na tom nič nemenia. Zároveň vyzývame našich volených zástupcov a zástupkyne, aby sa zdržali ďalších návrhov zákonov, ktoré by ďalej zhoršovali ľudskoprávnu situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku. NR SR musí naopak pracovať na zlepšení právneho postavenia a lepšej ochrane ľudských práv LGBTI+ ľudí.

Zistite viac o našej práci