Osobitný spravodajca OSN pre práva pôvodného obyvateľstva varuje pred ľudskoprávnymi hrozbami obchodovania s emisiami

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
27. APRÍLA 2024

Osobitný spravodajca OSN pre práva pôvodného obyvateľstva vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zvážilo moratórium na obchodovanie s emisiami uhlíka. Poradca Amnesty International pre práva pôvodného obyvateľstva Chris Chapman považuje túto výzvu za správny krok.

„Osobitný spravodajca OSN pre práva pôvodného obyvateľstva urobil správny krok, keď vyjadril obavy o následky obchodovania s emisiami uhlíka na ľudské práva. Znečisťovatelia môžu nákupom tzv. uhlíkových kreditov na projekty realizované aj na území pôvodného obyvateľstva kompenzovať vyprodukované emisie namiesto toho, aby skutočne znižovali objem emisií, ktoré produkujú. Tieto projekty však pôvodnému obyvateľstvu prinášajú len malý alebo často žiadny prospech. V niektorých prípadoch im dokonca priamo upierajú ich práva.

Systém obchodovania s emisiami nemá dostatočné zábezpeky v oblasti ľudských práv a životného prostredia. To poskytuje veľkým znečisťovateľom vo fosílnom priemysle a ďalších odvetviach mechanizmus, ktorý im umožňuje pokračovať v škodlivej činnosti. [Medzinárodné spoločenstvo preto] potrebuje prijať nekompromisné záruky vrátane vytvorenia mechanizmu na podávanie sťažností. Iba tak zabezpečíme, že obchodovanie s emisiami sa nestane prekážkou pri prijímaní opatrení na ochranu planéty a ľudských práv.

Vlády majú právne záväzky, z ktorých vyplýva, že ich činnosť ani činnosť spoločností pôsobiacich na ich území nesmú porušovať práva pôvodného obyvateľstva. Ak sa majú na ich území realizovať akékoľvek projekty, pôvodné obyvateľstvo daného územia musí na to udeliť informovaný súhlas. Podľa Amnesty International je jedinou skutočnou cestou k plnohodnotnému obmedzeniu emisií skleníkových plynov úplné, rýchle, spravodlivé a [adekvátne] financované ukončenie využívania fosílnych palív spojené so spravodlivým prechodom na obnoviteľné zdroje energie dostupné pre všetkých a získavané spôsobom priateľským k ľudským právam,“ uviedol Chris Chapman.

Kontext situácie: Osobitný spravodajca OSN pre práva pôvodného obyvateľstva vyzval na prijatie moratória počas COP29

Obchodovanie s emisiami uhlíka umožňuje znečisťovateľom životného prostredia kupovať tzv. uhlíkové kredity. Tie je možné získať, ak spoločnosť chráni časť územia pred rozvojom alebo ťažbou. Existujú však vážne obavy, že mnohé projekty nevedú k skutočnému zníženiu emisií. V súčasnosti sa na pôde OSN diskutuje o smerniciach týkajúcich sa regulácie obchodovania s emisiami. Ak sa tieto smernice podarí prijať na tohtoročnej konferencii COP29, pilotné projekty by sa mohli začať už v januári 2025.

Francisco Calí Tzay, osobitný spravodajca OSN pre práva pôvodného obyvateľstva, tento týždeň uviedol, že moratórium na obchodovanie s emisiami by mohlo zabrániť porušovaniu práv pôvodného obyvateľstva.

Viac noviniek