Zničenie príbytkov na Astronomickej ulici v Bratislave je v rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami slovenských úradov 

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
26. januára 2024

Mestská časť Ružinov v priebehu uplynulých dní zbúrala a odstránila príbytky ľudí v bytovej núdzi v blízkosti Astronomickej ulice v Bratislave. Zbúraniu predchádzali viaceré výjazdy psovodov Mestskej polície Bratislava do lokality a vyjadrenia starostu Mestskej časti Ružinov Martina Chrena na sociálnych sieťach o plánoch na „vyčistenie lokality“. 

„V Amnesty International Slovensko sme presvedčení, že nútené vysťahovanie ľudí obývajúcich príbytky na Astronomickej ulici v zimnom mrazivom období bez zabezpečenia náhradného ubytovania je absolútne neprípustné, neľudské a v rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska,“ povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko. 

Zo Všeobecného komentára č. 7 k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý sa týka núteného vysťahovania, vyplýva, že nútené vysťahovanie môže byť uskutočnené len vo výnimočných prípadoch a v súlade s relevantnými princípmi medzinárodného práva. Podľa Všeobecného komentára č. 7 úrady, ktoré pristúpia k nútenému vysťahovaniu, sú povinné zabezpečiť procesnú ochranu, ktorá by sa mala uplatňovať v súvislosti s núteným vysťahovaním a zahŕňať konzultácie s dotknutými osobami; primerané a zmysluplne zdôvodnené oznámenie všetkým dotknutým osobám pred plánovaným dátumom vysťahovania; sprístupnenie informácií o navrhovanom vysťahovaní a prípadne o alternatívnom účele, na ktorý sa má pozemok použiť, v primeranom čase všetkým dotknutým osobám; ako aj poskytnutie právnych prostriedkov nápravy a prístupu k právnej pomoci pre osoby, ktoré si ich potrebujú uplatniť. Všeobecný komentár č. 7 zároveň obsahuje záväzok, že vysťahovania sa nesmú uskutočňovať za obzvlášť nepriaznivého počasia. 

Postup pri nútenom vysťahovaní zároveň upravuje aj slovenská legislatíva v zákone č. 233/1995 o exekučnom poriadku. Podľa Exekučného poriadku má proces vysťahovania presne určené pravidlá, v rámci ktorých má vlastník objektu právo požiadať súd o vypratanie. Svojpomocné vypratanie je však protiprávne. Nedotknuteľnosť obydlia je ukotvená aj v 12 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd. 

„Slovenské úrady by mali zamerať svoje úsilie na dodržiavanie práva ľudí na primerané bývanie, a nie šliapať po ich dôstojnosti a demolovať im príbytky. Pripomíname zodpovedným, že k nútenému vysťahovaniu môže dôjsť len vo výnimočnej situácii a v súlade s platnou legislatívou a ľudskoprávnymi záväzkami,“ povedal Sloboda. 

Z Mimoriadnej správy Verejnej ochrankyne práv z augusta 2013 pritom vyplýva, že podľa štrasburskej judikatúry je obydlím aj obydlie, ktoré si jednotlivec vytvoril v rozpore s vnútroštátnym právom, aj obydlie obývateľné len počas určitého obdobia v roku. 

Podľa medializovaných informácií nebolo búranie a vypratávanie obydlí na Astronomickej ulici uskutočnené s vedomím organizácií, ktoré sa venujú pomoci ľuďom v bytovej núdzi, ani v súčinnosti s Mestským terénnym tímom, ktorý pôsobí v rámci Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy Tieto organizácie, respektíve tím magistrátu tak nemali možnosť vopred informovať ľudí bývajúcich v zbúraných obydliach ani s nimi hovoriť o možnostiach náhradného bývania či ubytovania. Kapacity sociálnych služieb a možností bývania pre ľudí v bytovej núdzi sú na území mestskej časti a mesta vo všeobecnosti nedostatočné. 

„V situácii, keď je v meste množstvo ľudí v dôsledku nedostupnosti bývania a sociálnych služieb odsúdených na život v nevyhovujúcich podmienkach a v bezdomovectve, je prístup mestskej časti neprijateľný. Namiesto riešenia nepriaznivej situácie ľudí v lokalite pristúpila mestská časť k zbúraniu ich príbytkov, navyše v zimnom období. Takéto konanie je v rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami úradu.“ dodal Sloboda. 

V prípade záujmu o vyjadrenie nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adrese [email protected] 

Zistite viac o našej práci