Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. Navrhovaná novela Trestného zákona to však nereflektuje

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
8. feburára 2023

Slovensko sa nezaradí medzi štáty, ktoré sa rozhodli prijať novú a lepšiu definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Amnesty International považuje rozhodnutie ministra spravodlivosti V. Karasa nezmeniť definíciu znásilnenia za neprijateľné. 

Poverený minister spravodlivosti Viliam Karas včera predstavil dlhoočakávanú navrhovanú novelu Trestného zákona. Pôvodný návrh zahŕňal aj redefiníciu trestného činu znásilnenia s dôrazom na absenciu súhlasu, ale podľa najnovších informácií sa od tejto dôležitej a zásadnej zmeny trestuhodne upustilo. Predkladaný návrh teda ignoruje názor odbornej a širšej verejnosti a pôvodne predkladanú definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu nahrádza takou, ktorá je (podobne ako aktuálne platná definícia) založená na dôraze na prítomnosť fyzického násilia alebo jeho hrozby. Amnesty International považuje toto rozhodnutie za neprijateľné a navrhovanú definíciu znásilnenia za nedostatočnú. Ide o premrhanie príležitosti zaradiť Slovensko k viacerým európskym krajinám, ktoré už modernejšiu a lepšiu definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu prijali. 

Definícia znásilnenia založená len na prítomnosti fyzického násilia je nedostatočná

Súčasná platná definícia akcentuje prítomnosť fyzického násilia a prejaveného odporu, pričom nezohľadňuje absenciu slobodného súhlasu, ako to vyžaduje medzinárodné právo a normy, s ktorými súhlasia aj odborníčky a odborníci v oblasti rodovo podmieneného násilia na Slovensku aj v zahraničí. Medzinárodné ľudskoprávne normy nedefinujú sexuálne násilie na základe použitia alebo hrozby fyzického násilia, ale vychádzajú z narušenia telesnej autonómie človeka. 

Súhlas považujeme za deliacu líniu medzi sexuálnou interakciou a znásilnením. Podobné presvedčenie reflektujú v rámci definícií znásilnenia vo viacerých európskych krajinách. Z analýzy Amnesty International „Consent laws in Europe“ vyplýva, že Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Slovinsko, Švédsko, Veľká Británia a Španielsko definujú znásilnenie ako sex bez súhlasu. 

Sexuálne násilie je na Slovensku nebezpečne rozšíreným spoločenským fenoménom a priamo zasahuje a narúša desaťtisíce životov, predovšetkým žien a dievčat. Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2017 zažilo sexuálne násilie v priebehu svojho života 4,9 % respondentiek, čo zodpovedá približne 100 000 ženám na Slovensku. Výsledky prieskumu tiež poukazujú na pretrvávajúcu stigmatizáciu preživších sexuálneho násilia, o čom svedčia zdôvodnenia, pre ktoré sa ženy neobrátili na políciu. Výskum Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) hovorí až o 10 % percentách žien s takouto skúsenosťou. Rozdielnosť záverov môže byť výsledkom iných výskumných metód, no oba výskumy jednoznačne potvrdzujú, že sexuálne násilie je, nanešťastie, súčasťou života enormného počtu ľudí na Slovensku. 

„Znásilnenie a iné sexuálne trestné činy sú vážnym útokom na fyzickú a duševnú integritu a telesnú autonómiu preživších. Tieto sú samy osebe porušením ľudských práv a znemožňujú preživším požívať celý rad ľudských práv, akými sú právo na život, fyzické a duševné zdravie, osobnú bezpečnosť, slobodu a rovnosť pred zákonom.“ Povedal riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda. 

Ochrana obyvateľstva Slovenska pred sexuálnym násilím a znásilnením je nedostatočná

Z výsledkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre Amnesty International Slovensko v júni 2022 uskutočnila agentúra Focus, pritom vyplýva, že až 89 % opýtaných si myslí, že sex bez súhlasu je znásilnením. 

Momentálne platná legislatíva nezabezpečuje ľuďom na území SR ochranu pred znásilnením a sexuálnym násilím vo všetkých podobách.

Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko

„Zákonná definícia znásilnenia, ktorá kladie dôraz na prítomnosť fyzického násilia útočníka a aktívny odpor obete namiesto toho, aby sa zameriavala na slobodne vyjadrený súhlas so sexuálnymi aktivitami, sa odráža vo všeobecne nízkej miere nahlasovania trestných činov a zároveň udržiava nízke spoločenské povedomie o výskyte a okolnostiach sexuálneho násilia. Momentálne platná legislatíva tak nezabezpečuje ľuďom na území SR ochranu pred znásilnením a sexuálnym násilím vo všetkých podobách.“ povedal Rado Sloboda. 

„Legislatíva by mala odrážať realitu; každý človek má právo na bezpečie a ochranu pred znásilnením. Ak niekto nechce mať v určitej chvíli s určitou osobou sex, jeho vôľa musí byť rešpektovaná. Legislatíva založená na súhlase odráža túto realitu.  Krajín, kde to chápu, z roka na rok pribúda,“ povedala v rozhovore pre Amnesty International Christina Voigt, popredná švédska prokurátorka so špecializáciou na sexuálne zločiny a násilie.  

V tomto kontexte treba vnímať rozhodnutie nezmeniť definíciu znásilnenia ako popieranie reality a odmietnutie zlepšenia ochrany všetkých ľudí pred sexuálnym násilím a znásilnením.

Amnesty International Slovensko bude spolu s ďalšími organizáciami a kolektívmi aj naďalej pokračovať v snahe o dosiahnutie stavu, keď bude legislatíva aj prax v oblasti ochrany pred sexuálnym násilím a znásilnením na Slovensku orientovaná na účinnú ochranu obyvateľstva.


Prečítajte si viac o našej práci