Zrušenie Štandardného postupu pri medicínskych tranzíciách je hanebným útokom na ľudské práva 

STANOVISKO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO 
3. APRÍLA 2024 

Amnesty International Slovensko vyjadruje zásadný nesúhlas s rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré s účinnosťou od 3. apríla 2024 ruší Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (ďalej len „Štandardný postup“). Ministerstvo týmto rozhodnutím nepochopiteľne vychádza v ústrety dlhodobým antiľudskoprávnym tlakom. Toto rozhodnutie je neodborným a hanebným krokom, ktorý predstavuje mimoriadne ľudskoprávne zlyhanie. Vyzývame ministerstvo na okamžitú nápravu. 

Aktuálny stav prináša neistotu a povedie k porušovaniu ľudských práv 

Od 3. apríla 2024 nie je v platnosti ani jeden z dvoch predpisov (Štandardný postup a Odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike, ďalej len „Odborné usmernenie“), ktoré formálne a odborne upravovali postupy pri medicínskej tranzícii na Slovensku. 

Tento stav spôsobí, že poskytovatelia a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti budú môcť k transrodovým ľuďom pristupovať rôznymi spôsobmi. Donedávna mnohí z poskytovateľov pred vydaním lekárskeho posudku potrebného na úradnú zmenu rodu nútili transrodových ľudí podstúpiť kastrácie, resp. sterilizácie. Nútené kastračné a sterilizačné zákroky predstavujú porušenie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ako aj lokálnej legislatívy. 

Aj v čase, keď boli oba predpisy v platnosti, zažívali transrodoví ľudia sťaženú situáciu a problémy pri zmene dokladov na matrikách, ktorých príčiny možno hľadať aj v zhoršujúcom sa diskurze a opakovaných snahách časti parlamentu zmeniť zákon o rodnom čísle a de facto tak znemožniť úradnú zmenu rodu. Aktuálny stav môže mať vážny vplyv na zdravie a životy transrodových ľudí na Slovensku, ktorí už dnes trpia v dôsledku prieťahov, nedostatku rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti, šikany a ďalších systémových problémov. 

Ministerstvo neposkytlo žiadne argumenty, len jalové výhovorky 

Rozhodnutie ministerstva údajne vyplynulo z aplikačnej a procesnej praxe pri poskytovaní starostlivosti počas medicínskej tranzície. Tá je na Slovensku nevyhnutným predpokladom právnej tranzície, teda úradnej zmeny rodu vrátane zmeny mena a rodného čísla. Ministerstvo uvádza, že sa plne stotožňuje s odborným obsahom Štandardného postupu a uznáva jeho odbornosť, ktorú potvrdila aj Európska psychiatrická asociácia. Jedným z argumentov, prečo aj napriek tomu ministerstvo pristúpilo k zrušeniu Štandardného postupu, je podľa vyjadrenia ministerstva skutočnosť, že „hoci ide o špecificky vysoko odbornú záležitosť medicínskej úrovne, má aj značný etický a celospoločenský dopad“. 

Vysvetlenia ministerstva nemožno pokladať za odborné argumenty, ide len o jalové výhovorky. Potvrdzuje to aj prax ministerstva, ktoré nemalo potrebu podrobiť takej intenzívnej celospoločenskej diskusii žiadny iný odborný postup, o ktorom rozhoduje, prípadne hodnotiť jeho údajný značný „etický a celospoločenský dopad“. 

„Keby sa istá časť spoločenského diskurzu začala posúvať smerom k obmedzovaniu poskytovania modernej, kvalitnej a rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti pre ľudí s rakovinou alebo proti povinnému očkovaniu detí na choroby, ktoré pred zavedením povinného očkovania hromadne zabíjali, ministerstvo by neprehodnocovalo poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva sa nemôže pri regulácii poskytovania zdravotnej starostlivosti nechať zastrašiť alebo sa riadiť názormi, ktoré smerujú k odopretiu adekvátnej zdravotnej starostlivosti istej skupine populácie. 

Rozhodnutie ministerstva zároveň vytvára absurdný precedens. Poskytne ministerstvo dodatočne hodnotenie iných odborných postupov a bude objektívne hodnotiť, či boli ‚dostatočne komunikované a zdôvodnené v celospoločenskej debate?‘ Odborné postupy a usmernenia vznikajú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na ochranu ľudí, ktorí tuto starostlivosť dostávajú, a ministerstvo pri ich nastavovaní nemôže podliehať antiľudskoprávnemu tlaku,“ uviedla koordinátorka komunikácie a kampaní Amnesty International Slovensko, Daniela Mužíková. 

Prístup k zdravotnej starostlivosti je na Slovensku opakovane „etickou a celospoločenskou otázkou“ iba v dvoch situáciách: pri snahách o obmedzovanie práv transrodových ľudí a pri snahách o obmedzovanie reprodukčných práv žien. 

Odborné výhrady treba pomenovať a napraviť, údajné etické dilemy sú len politika 

Namiesto odbornej diskusie a skutočnej snahy zlepšiť aktuálny stav (vrátane nedostatočného prístupu k zdravotnej starostlivosti a tranzícii) sa ministerstvo len vyhovára. Ak má ministerstvo voči Štandardnému postupu odborné výhrady, malo by ich jasne pomenovať a napraviť. 

Rovnako ako v prípade Odborného usmernenia je však zrušenie Štandardného postupu namiesto snahy vylepšiť jeho znenie počas jeho platnosti potvrdením, že ministerstvo sa pri zdravotnej starostlivosti pre transrodové osoby spreneveruje svojmu poslaniu a namiesto presadzovania a zlepšovania kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti sa rozhodlo trestuhodne vyhovieť politickým a spoločenským tlakom presadzujúcim obmedzovanie ľudských práv a zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre transrodové osoby na Slovensku. 

Formálna úprava poskytovania zdravotnej starostlivosti pri medicínskej tranzícii na Slovensku chýbala dlhodobo. Medicínske tranzície sa vykonávali „na základe zaužívanej praxe“, často nezákonne vyžadujúcej kastrácie a sterilizácie. Jediný dokument formalizujúci postup pri medicínskej a právnej tranzícii bol prijatí v roku 1981 v Československu a až do roku 2022 nebol aktualizovaný. Tento postup pritom rozhodne nebol v súlade s ľudskoprávnymi ani súčasnými medicínskymi a inými odbornými normami. 

Prijatie a platnosť Odborného usmernenia ani Štandardného postupu nijakým spôsobom neovplyvnili ani nepoškodili práva väčšinovej populácie, ale ľuďom, ktorí majú záujem o tranzíciu, zjednodušovali život a umožnili priblížiť sa k uplatňovaniu ich ľudských práv. 

Právne tranzície nie sú nič nové 

Transrodoví ľudia sú, boli aj budú integrálnou súčasťou našej spoločnosti rovnako ako iné menšiny. Právne tranzície sú na Slovensku legálne už dlhé dekády. Odkedy sa však odborníci a odborníčky pokúsili formalizovať a modernizovať postupy pri tranzíciách, stretávajú sa so stále hlasnejšími snahami oklieštiť ľudské práva transrodových ľudí a klásť pred nich v beztak zložitom procese tranzície ďalšie a ďalšie prekážky. 

Ministerstvo zdravotníctva v závere svojho stanoviska k zrušeniu Štandardného postupu tvrdí, že „bude intenzívne iniciovať rokovania s ministerstvom vnútra, aby po absolvovaní medicínskej intervencie došlo aj k jej správnemu legislatívnemu sprocesovaniu“. Riešiť problémy v aplikačnej praxi, ktorých je pri právnej tranzícii skutočne veľa, je jednoznačne nevyhnutné. Na zlepšenie praxe však rozhodne nie je nevyhnutné zrušiť platnosť odborných dokumentov, ktoré boli prijaté po dlhej odbornej debate s cieľom priblížiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti štandardom WHO a ľudskoprávnym štandardom, ktoré má SR povinnosť dodržiavať. 

Žiadame okamžitú nápravu a ochranu ľudských práv 

Na základe uvedeného dôrazne žiadame ministerstvo zdravotníctva o bezodkladnú nápravu vzniknutého stavu, opätovné prijatie Štandardného postupu v jeho pôvodnom znení a opätovné prijatie Odborného usmernenia. Okrem toho ministerstvo vyzývame, aby pri úpravách oboch dokumentov vzalo do úvahy najnovšie poznatky vrátane záverov MKCH 11 a tiež pracovalo na zlepšení dostupnosti zdravotnej starostlivosti. 

Pri koordinácii postupov s ministerstvom vnútra musia oba úrady dbať na to, aby zákon aj aplikačnú prax zjednotili s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska, a to s finálnym cieľom zrušiť nevyhnutnosť medicínskej tranzície, ak o ňu transrodové osoby nemajú záujem, ako podmienku na podstúpenie právnej tranzície a zabezpečiť, aby bola právna tranzícia dostupná transrodovým osobám bez prieťahov a na základe práva na sebaurčenie tak, ako to žiada medzinárodné právo. 

Viac o našej práci