Nekontrolované zavádzanie technológií do systémov sociálneho zabezpečenia ohrozuje ľudské práva

Amnesty International vo svojej krátkej výskumnej správe upozorňuje, že zavádzanie digitálnych technológií (vrátane umelej inteligencie, automatizácie a prideľovania sociálnej pomoci na základe na algoritmov) do systémov sociálneho zabezpečenia prehlbuje sociálne nerovnosti na celom svete. Organizácia zdôrazňuje, že pri zavádzaní týchto technológií musia vlády konať transparentnejšie a lepšie chrániť ľudské práva. Cieľom publikácie je poukázať na vznikajúce ľudskoprávne riziká a poskytnúť odporúčania užitočné pri zmierňovaní týchto hrozieb. Výskumná pracovníčka Amnesty International pre technológie, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Imogen Richmond-Bishop, upozorňuje na riziká, ktoré tieto technológie so sebou prinášajú.

„Od Srbska cez Indiu až po Holandsko vlády tieto technológie oslavujú ako špičkové riešenia na dosiahnutie lepšieho rozdelenia zdrojov, zlepšenie administratívnych systémov, odhaľovanie podvodov a zvýšenie bezpečnosti. Výskum Amnesty International však ukazuje, že ničím nebrzdená digitalizácia systémov sociálneho zabezpečenia predstavuje mnohé ľudskoprávne riziká a prehlbuje sociálne nerovnosti.

Tvárou v tvár viacerým globálnym krízam, spôsobeným okrem iného konfliktmi, klimatickou krízou a pandémiou Covid-19, sú robustné systémy sociálneho zabezpečenia dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Tieto systému majú za úlohu chrániť jednotlivcov a komunity pred neistotou príjmu, uviedla Imogen Richmond-Bishop.

Sociálne zabezpečenie v digitálnom veku: Srbský register sociálnych kariet

Krátka výskumná správa s názvom Sociálne zabezpečenie v digitálnom veku poukazuje na ľudskoprávne riziká nekontrolovaného využívania digitálnych technológií.

Príkladom poloautomatizovaného systému prideľovania sociálnych dávok a poskytovania ďalšej pomoci, ktorý vedie k diskriminácií marginalizovaných skupín populácie, je aj srbský register sociálnych kariet. Technológiu v krajine zaviedli bez primeraných opatrení alebo ľudskoprávnych záruk. Tým negatívne vplýva predovšetkým na rómske komunity a osoby so zdravotným znevýhodnením.

Systém rozšíril existujúcu diskrimináciu a vytvoril ďalšie prekážky v prístupe k sociálnemu zabezpečeniu. Mnohým ľuďom na základe nekvalitných zdrojových údajov, z ktorých systém čerpá, odňali beztak skromnú peňažnú pomoc. Tým im obmedzili prístup k základným tovarom a službám vrátane potravín a liekov.

Sociálne zabezpečenie v digitálnom veku: Indický biometrický identifikačný systém Aadhaar

Obyvateľstvo Indie vrátane detí využíva biometrický identifikačný systém Aadhaar. Systém každému občanovi, resp. rezidentke, prideľuje jedinečné identifikačné číslo, ku ktorému sa viažu údaje o totožnosti. Na základe informácií v systéme Aadhaar ľudia získavajú sociálne dávky, potravinovú pomoc a ďalšie formy sociálnej podpory. Tento proces sa vykonáva výlučne digitalizovanými metódami. Novinári, výskumníčky a ďalší aktéri občianskej spoločnosti zdokumentovali, ako automatizácia systému viedla k vylúčeniu mnohých ľudí zo systému sociálneho zabezpečenia.

„Je nevyhnutné, aby štáty pred zavedením technológií do systémov sociálneho zabezpečenia dôkladne zvážili ich potenciálne negatívny vplyv na ľudské práva. Zavedenie akýchkoľvek technológií musí sprevádzať nezávislé a dôkladné posúdenie vplyvu na ľudské práva. To sa týka celého životného cyklu systému, od návrhu až po zavedenie. Okrem toho musia úrady zaviesť účinné opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré sa nedajú úplne odstrániť.

„Štát musí akékoľvek zmeny v životne dôležitých systémoch sociálneho zabezpečenia konzultovať s komunitami, ktoré systém ovplyvňuje. Zmeny im zároveň úrady musia oznámiť jasným a prístupným spôsobom. Ak štát zistí, že systém môže potenciálne potláčať ľudské práva a týmto následkom nie je možné účinne zabrániť, štát systém nesmie zaviesť,“ doplnila Imogen Richmond-Bishopová.

Kontext

Výskum Amnesty International V pasci automatizácie: Chudoba a diskriminácia v srbskom sociálnom systéme  z roku 2023 dokumentuje, ako nedokonalý automatizovaný systém poskytovania sociálnej pomoci financovaný Svetovou bankou zasahuje komunity ohrozené chudobou a vylúčením v Srbsku. Rómovia a osoby so zdravotným postihnutím, neboli schopní platiť účty, dať si jedlo na stôl a mali problém vyjsť s peniazmi po tom, ako boli po zavedení registra sociálnych kariet vyradení z podpory sociálnej pomoci.

V roku 2021 Amnesty International zdokumentovala, ako algoritmický systém používaný holandskými daňovými úradmi rasovo profiloval príjemcov a príjemkyne rodičovských príspevkov. Systém mal overovať oprávnenosť žiadostí o rodičovské dávky. Namiesto toho však nesprávne potrestal tisíce rodičov z nízkopríjmových a prisťahovaleckých rodín, čím ich uvrhol do neúmerných dlhov a chudoby.

Zistite viac o našej práci