Rok od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu: v centre úsilia o spravodlivosť musia byť práva preživších

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
22. februára 2023

  • Amnesty International vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vypracovalo spoľahlivý plán na dosiahnutie spravodlivosti pre obete a preživších ruskej agresie na Ukrajine

V piatok 24. februára uplynie rok od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Amnesty International pri tejto príležitosti vyzýva medzinárodné spoločenstvo na vypracovanie spoľahlivého plánu, ktorý zabezpečí prístup k spravodlivosti pre obete a ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

Amnesty International označila rozsiahlu ruskú inváziu za „akt agresie a ľudskoprávnu katastrofu“. Od začiatku invázie sa ruské sily dopustili početných vojnových zločinov a v mnohých prípadoch porušili medzinárodné humanitárne právo vykonávaním mimosúdnych popráv, smrtiacimi útokmi na civilnú infraštruktúru a civilné úkryty, deportáciami, násilnými presunmi či zabíjaním civilistov a civilistiek pri útokoch nerozlišujúcich medzi vojenskými a civilnými cieľmi.

Zatiaľ čo invázia trvá a úplný rozsah zločinov spáchaných na Ukrajine zostáva neznámy, prioritou medzinárodného spoločenstva musia byť ľudské práva a zabezpečenie spravodlivosti obetiam, pozostalým a preživším. Medzinárodné spoločenstvo musí jasne deklarovať, že všetky osoby zodpovedné za porušenie medzinárodného práva a vojnové zločiny ponesú za svoje konanie zodpovednosť, aj keď dnes sa dočasne tešia beztrestnosti.

„S gradujúcou ofenzívou ruských ozbrojených síl na Ukrajine musí medzinárodné spoločenstvo umocňovať svoje úsilie napĺňať svoj záväzok postihovať všetkých páchateľov a osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

Od začiatku invázie Amnesty International zdokumentovala vojnové zločiny vrátane útokov na kritickú civilnú infraštruktúru a blokovania humanitárnej pomoci pre civilné obyvateľstvo. Civilistky a civilisti v oblastiach zasiahnutých vojnou sú vystavení nepretržitým útokom a často aj dlhodobému prerušeniu dodávok vody, elektriny a tepla. Mnohí ľudia žijúci v oblastiach obsadených ruskou armádou naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc alebo lekársku starostlivosť, ruské sily im však nedovoľujú vycestovať na územia pod kontrolou ukrajinskej vlády.

Za uplynulý rok boli na Ukrajine zaznamenané desiatky tisíc vojnových zločinov vrátane zabití a prípadov sexuálneho a rodovo podmieneného násilia. Rado Sloboda dodáva, že celkový počet obetí prebiehajúceho konfliktu bude pravdepodobne oveľa vyšší.Ľudia na Ukrajine zažili počas 12 mesiacov ruskej agresie nepredstaviteľné hrôzy. Vladimír Putin a jeho ozbrojené sily majú na rukách krv. Preživší a preživšie majú právo na spravodlivosť a odškodnenie za všetky útrapy. Medzinárodné spoločenstvo nesmie poľaviť v boji za spravodlivosť a rok od začiatku invázie je úplne jasné, že musíme urobiť viac,zdôraznil Sloboda.

Práva a potreby zasiahnutých ľudí

„Ruská invázia na Ukrajinu zredukovala bezpočet ľudských bytostí na vedľajšie straty. Po dopade bomby alebo strely prichádzajú ľudia v mieste zásahu o život a zdravie. Mnohí ďalší však strácajú živobytie, bývanie a možnosť napĺňať svoje základné ľudské potreby, celý ich predchádzajúci život sa ocitá v troskách,“ uviedol Rado Sloboda.

Bezprostredná reakcia medzinárodného spoločenstva vrátane viacerých vyšetrovaní na medzinárodnej aj vnútroštátnej úrovni bola povzbudivým signálom, že mnohé krajiny majú záujem vyvodiť zodpovednosť voči osobám zodpovedným za spáchanie vojnových zločinov na Ukrajine. V centre všetkých budúcich snáh o dosiahnutie spravodlivosti však musí byť odškodnenie preživších a pozostalých skrz existujúce mechanizmy, ktorých existenciu a funkčnosť musia jednotlivé krajiny vytrvalo a intenzívne podporovať.

Zároveň je nevyhnutné zvážiť vytvorenie nových komplexných mechanizmov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni podobných nezávislej vyšetrovacej komisii, ktorú sa v marci rozhodla zriadiť Rada OSN pre ľudské práva. Tieto mechanizmy by mali v konečnom dôsledku posilniť vyšetrovanie obrovského množstva vojnových zločinov, ako aj samotného zločinu ruskej agresie, ktorý z dôvodu svojej obmedzenej jurisdikcie nemôže stíhať Medzinárodný trestný súd.

Osoby zodpovedné za porušenie medzinárodného práva musia čeliť spravodlivosti a niesť zodpovednosť za svoje bezohľadné konanie. Vyšetrovanie sa pritom netýka iba vojakov, ktorí sa osobne dopustili týchto zločinov, ale aj vysokých vojenských veliteľov a politických predstaviteľov, ktorí nesú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločin agresie podľa medzinárodného práva. Všetky súdne procesy pritom musia byť spravodlivé a v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a v centre ich záujmu musia byť potreby preživších a pozostalých.

Okamžitá bezprecedentná reakcia medzinárodného spoločenstva vrátane Medzinárodného trestného súdu by sa mala stať základným štandardom presadzovania medzinárodnej spravodlivosti vo všetkých konfliktoch a vojnách, ktoré zúria v každom kúte sveta a spôsobujú nevýslovné utrpenie miliónom civilistov a civilistiek,povedal Rado Sloboda.

Jedinou cestou vpred je medzinárodná koordinácia a trvalý záväzok chrániť ľudské práva pre všetkých

Rado Sloboda upozorňuje, že Amnesty International a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti opakovane vyzývajú na spoločné kroky, medzinárodnú solidaritu a na to, aby sa ľudia naprieč kontinentmi spojili v záujme obrany ľudských práv a spravodlivosti: „Všetky inštitúcie a orgány, ktoré sa podieľajú na presadzovaní medzinárodnej spravodlivosti, musia spolupracovať, vymieňať si poznatky, koordinovať stratégie a vzájomne si kompenzovať nedostatky v expertíze a kapacitách. V týchto časoch sa nemôžeme navzájom izolovať.

Medzinárodné spoločenstvo musí napomáhať spravodlivému, účinnému a nestrannému vyšetrovaniu. Jednotlivé štáty by mali naliehať na Ukrajinu, aby ratifikovala Rímsky štatút a zosúladila svoje vnútroštátne právo s medzinárodnými právnymi normami v oblasti medzinárodnej spravodlivosti a zároveň aby posilnila spoluprácu s Medzinárodným trestným súdom. Na dosiahnutie spravodlivosti je tiež nevyhnutná súčinnosť krajín so štatútom univerzálnej jurisdikcie, ktoré musia hľadať spôsoby, ako pomôcť ľuďom na Ukrajine.

Humanitárna pomoc je nevyhnutný základ

„Aby sme ako medzinárodné spoločenstvo dokázali zabezpečiť spravodlivosť a odškodnenie pre obete, preživších a pozostalé obetí ruskej agresie na Ukrajine, je kľúčové pomenovať a pochopiť, že milióny civilistov a civilistiek na Ukrajine utŕžili za uplynulý rok obrovskú fyzickú, psychickú a ekonomickú ujmu, na ktorú je nevyhnutné reagovať promptne, rázne, ale zároveň citlivo k preživším,uviedol Rado Sloboda.

Medzinárodné spoločenstvo musí pri poskytovaní podpory identifikovať špecifické potreby ohrozených skupín obyvateľstva vrátane žien, starších osôb, detí a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zároveň nesmieme zabúdať na to, že ruské sily násilne presunuli mnohých ľudí vrátane detí z Ukrajiny do Ruska alebo oblastí pod ruskou okupáciou, odkiaľ sa nemôžu bezpečne vrátiť domov. Tieto skupiny musia mať pri poskytovaní podpory prioritu a humanitárna pomoc, ktorá sa im dostáva, by mala byť prispôsobená ich špecifickým potrebám.

Pri priorizovaní potrieb preživších a distribúcii hospodárskej a humanitárnej pomoci bude nevyhnutná aj spolupráca s ukrajinskými organizáciami občianskej spoločnosti. Medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť, aby táto spolupráca a všetky procesy spojené s humanitárnou pomocou, obnovou, spravodlivosťou a odškodnením boli transparentné, účinné a citlivé voči preživším a pozostalým.

Amnesty opäťovne vyzýva na vyvodenie zodpovednosti

Amnesty International sa od roku 2014 a následne od začiatku otvorenej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 usiluje napomáhať vyvodeniu zodpovednosti za zločiny spáchané na Ukrajine, a to aj dokumentovaním vojnových zločinov a iných porušení medzinárodného humanitárneho práva. Doterajšie správy Amnesty International súvisiace s vojnou na Ukrajine sú k dispozícii tu.

KONIEC


Zistite viac o našej práci