Rómske deti bez ihrísk a telocviční

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
1. JÚNA 2024

Amnesty International Slovensko na Medzinárodný deň detí žiada o bezodkladné prijatie opatrení na odstránenie systémovej rasovej diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní, ktorá sa prejavuje nielen priestorovým oddeľovaním rómskych detí od ich rovesníctva na školách ale aj serióznym nedostatkom športovísk na segregovaných školách či suchými obedmi pre rómske deti. 

Koncom apríla zverejnilo ministerstvo investícií výzvu na podporu regionálneho školstva pre základné a stredné školy s alokáciou takmer 190 miliónov eur. V rámci výzvy je možné podporiť aj výstavbu a rekonštrukciu školských športovísk. Výstavbu či rekonštrukciu športovísk je možné realizovať len v kombinácii s inými typmi aktivít. Idem o aktivity akými sú napr. podpora desegregácie výchovy a vzdelávania alebo odstraňovanie bariér v školách a školských zariadeniach. Úrad vlády realizoval štúdiu, v ktorej analyzoval chýbajúce športoviská na základných školách, ktoré navštevuje viac ako 150 detí. Úrad identifikoval 137 škôl, ktoré navštevuje viac ako 150 detí a na ktorých úplne absentuje telovýchovné zariadenie, a to buď telocvičňa, alebo exteriérová školská športová infraštruktúra. Viac ako dve tretiny (69 %) týchto škôl sú v lokalitách, ktoré sú uvedené v Atlase rómskych komunít. 

„Nejde len o problém chýbajúcich športovísk na segregovaných rómskych školách, ale o ľudskoprávnu katastrofu,“ konštatoval Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko. „Tento stav ukazuje, ako hlboko máme zakorenenú systémovú rasovú diskrimináciu, s akou samozrejmosťou konštatujeme, že na tzv. rómskych školách chýba základná infraštruktúra v podobe telocviční, knižníc či jedální. Ide o prejav flagrantnej nespravodlivosti a šliapanie po dôstojnosti rómskych detí, ktorým je odopierané právo na prístup ku kvalitnému vzdelaniu.“ 

Dôraz musí byť na desegregácii

Amnesty International Slovensko má vážne obavy, že aj v prípade, že dôjde k alokovaniu zdrojov na výstavbu športovísk na týchto školách, nebude to v súlade s princípom desegregácie, ale práve naopak, segregácia bude pretrvávať, len dôjde k „skvalitneniu“ segregovaného vzdelávania. Amnesty na podobný problém upozorňovala pri plánoch na rušenie dvojzmennej prevádzky škôl. Tá sa týkala len rómskych škôl a úplne pri nich absentoval desegregačný princíp. „Zlepšenie vybavenia segregovaných škôl je len akousi náplasťou, ktorá nielenže ignoruje naše ľudskoprávne záväzky, ale aj legitimizuje a posilňuje segregáciu a marginalizáciu,“ zdôraznil Sloboda. 

„Desegregácia nie je žiadny rozmar, je to morálny a právny imperatív. Požadujeme bezodkladné a komplexné opatrenia, ktoré povedú k desegregácii. Nestačí postaviť moderné školy so športoviskami či jedálňami, ktoré sú pre majorizovanú časť populácie také samozrejmé. Musíme zabezpečiť, aby sa rómske deti, ale vlastne všetky deti, vzdelávali v rozmanitých kolektívoch. Je to otázka spravodlivosti a rovnosti, dodal Sloboda. 

Posledné správy Amnesty o segregácii rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku

K rušeniu dvojzmennej prevádzky na základných školách: 

Prečítajte si viac o našej práci