ESĽP rozhodol v prelomovom prípade týkajúcom sa klimatickej spravodlivosti

STANOVISKO AMNESTY INTERNATIONAL
9. APRÍLA 2024
Na ilustračnej fotografii je jedna z líderiek KlimaSeniorinnen Rosmarie Wydler-Wälti.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol v troch prelomových prípadoch týkajúcich sa klimatickej spravodlivosti. Prípady sa týkali starších Švajčiarok, šiestich mladých Portugalcov a bývalého francúzskeho starostu a poslanca Európskeho parlamentu. Vedúca oddelenia strategickej litigácie Amnesty International Mandi Mudarikwa uviedla, že ESĽP týmito rozsudkami vytvoril dôležitý historický precedens.

„Konštatovaním, že švajčiarska vláda si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z Európskej dohody tykajúcej sa klimatickej krízy. Tieto zlyhania zahŕňajú nesplnenie predošlých cieoľ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a neschopnosť nestanoviť nové jasné limity emisií.

Odhodlanie a húževnatosť sťažovateľov a sťažovateliek vo všetkých troch súdnych procesoch prípadoch žiadajúcich klimatickú spravodlivosť považujeme za pozoruhodné a povzbudzujúce. Obzvlášť oceňujeme odvahu mladých ľudí, ktorí sa snažia chrániť nielen svoju budúcnosť, ale aj budúcnosť budúcich generácií,“ uviedla Mandi Mudarikwa.

Rozhodnutie ESĽP je silným signálom pre tvorcov a tvorkyne klimatických politík v európskych krajinách

Súd rozhodol v prospech sťažovateliek v prípade Klimaseniorinnen Schweiz a iní proti Švajčiarsku. Podľa skupiny zhruba 2 500 starších Švajčiarok vedie neschopnosť švajčiarskej vlády primerane zmierniť globálne otepľovanie k porušovaniu ich ľudských práv. Predovšetkým ide o právo na zdravie a život a vystavuje ich riziku úmrtia počas horúčav.

„Rozhodnutie vo švajčiarskom prípade posilňuje právne nástroje, ktorými môžu sťažovatelia cez ESĽP dosiahnuť klimatickú spravodlivosť. Je nesmierne dôležité, že ESĽP uznal, že zmena klímy sťažovateľkám spôsobila škody a že švajčiarska vláda robí príliš málo na obmedzenie emisií skleníkových plynov a primeranú ochranu populácie pred následkami klimatickej krízy.

Rozsudok ESĽP vysiela silný signál tvorcom a tvorkyniam politík týkajúcich sa životného prostredia v európskych krajinách. Štáty musia zintenzívniť svoje úsilie v boji proti klimatickej kríze. Je dôležité poznamenať, že ESĽP rozhodol o zamietnutí dvoch ďalších podobných prípadov s ohľadom na procesné postupy skôr než s ohľadom na merito veci.

Ako sme videli v Švajčiarsku, strategické súdne spory ako tieto môžu byť úspešné a prispieť k dosiahnutiu klimatickej spravodlivosti a ochrane práv miliárd ľudí, ktorí čelia klimatickej kríze. To sa týka predovšetkým najviac marginalizovaných skupín populácie.

Kontext ostatných dvoch prípadov

V prípade Duarte Agostinho a iní proti Portugalsku a 31 ďalším štátom (EÚ 27, Spojenému kráľovstvu, Švajčiarsku, Nórsku, Rusku a Turecku) šesť mladých Portugalcov tvrdilo, že krajiny viazané Európskym dohovorom o ľudských právach porušili viaceré ľudské práva, keď vlny horúčav a lesné požiare viedli k zatvoreniu ich školy a ohrozili ich právo na zdravie. Amnesty International v prípade predložila intervenciu tretej strany vo veci povinnosti vlád vytvárať klimatické politiky, ktoré ochránia práva ľudí aj za ich hranicami.

treťom prípade Damien Carême, bývalý starosta Grande-Synthe, predmestia mesta Dunkerque v severnom Francúzsku, tvrdil, že francúzska vláda zanedbala svoju povinnosť chrániť právo na život. Podľa Carêmea štát neprijal dostatočné opatrenia na predchádzanie klimatickým zmenám, čím zvýšila riziko budúcich povodní v tejto oblasti.

Valné zhromaždenie OSN v júli 2022 uznalo právo na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie za ľudské právo. Amnesty International je súčasťou koalície, ktorá vyzýva na prijatie dodatkového protokolu o tomto práve k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Tento dodatok by pomohol posilniť a objasniť judikatúru ESĽP v oblasti ochrany životného prostredia vrátane zmeny klímy. Zhrnutia trojice rozsudkov sú k dispozícii na tomto odkaze.

Viac noviniek